Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 108/27.03.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.04.2017 г. е извършена проверка на място и по документи на обект “Производствена площадка”, находящ се в м. „Мочура“, землище на гр. Гоце Делчев и Находище за подземни богатства „Марчево“ за нарушени и замърсени терени, експлоатирани от „Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев. Проверката е комплексна и е във връзка със спазване на изискванията заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- депа за строителни материали;
- концесионна площ „Марчево”, землище на с. Гърмен;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

За проверката е съставен Констативен протокол № 06-02/06.04.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“

Проверката се извършва във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено разрешително за заустване № 43120050/10.08.2011 г. с продължен срок на действие съгласно Решение № ПО-01-95/10.08.2011 г. на промишлени отпадъчни води, формирани от промиване на инертен материал.
Към момента на проверката няма заустване на отпадъчни води след пречиствателното съоръжение. Дружеството има задължение да извършва собствен мониторинг на отпадъчни води 2 пъти годишно. За 2016 г. е извършен собствен собствен контрол с акредитирана лаборатория, като резултатите са представени в РИОСВ – Благоевград.
С вх. № 1088/24.03.2017 г. в РИОСВ Благоевград е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване.

3.2 Направление „Комплексно предотвратяване на промишленото замърсяване, екологична отговорност и доброволни ангажименти“

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети / обн. ДВ бр.43 от 29 април 2008 г. с изм. и доп./
Операторът е изготвил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение 1 от Наредба № 1 / ДВ бр.96 от 2008 г./

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания при извършване на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.