Съдържание

Посетители

В момента има 228  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Бор- Димитров- 06” ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Бор- Димитров- 06” ЕООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед №91/21.03.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.04.2017 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на мебели и дограма”, находящ се гр. Сандански, местност „Стара гара“.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на фабрика за производство на маси и столове, включваща:
- цех за разкрой на ПДЧ и MDF плоскости и сглобяване на мебели;
- цех за първична и вторична обработка на дървесина- слепване и шлайфане на разкроени детайли;
- котелно помещение;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на мебели и дограма. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №11-06/04.04.2017 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на производствените цехове се използва котел, изгарящ твърдо гориво- дървесни изрезки отпадащи от дейността. Котелът е с топлинна мощност 120 кW (тип „Solidsteel 100“) и не подлежи на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). През м. 01.2017 г. котелът е аварирал и не се ползва. Дружеството възнамерява да го подмени с нов, като за гориво ще се ползват пелети.
3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси
От м. юни 2015 г. е монтирана камера за нанасяне на покрития върху дървени повърхности. Същата е съоръжена със сухи филтри за улавяне емисиите от летливи органични съединения и изпускащо устройство. До момента не е извършвана подмяна на филтрите. Дейността нанасяне на покрития върху дървени повърхности, попада в Приложение №1 към Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр. 96/2003 г.) - т. 2.4. За нанасяне на покрития се използват продукти на „Milesi”. До момента не е извършена регистрация на инсталацията за производство на обувки по чл. 30л от ЗЧАВ (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.). Дружеството има задължение съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. ежегодно в срок до 31.03. на текущата година да предоставя информация за консумацията на органични разтворители през предходната календарна година.
3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух.
Машините за вторична обработка на дървесината са съоръжени с локални прахоуловители – тип „Циклон 2000”, които улавят дървесния прах.

3.2. Фактор „Отпадъци”

Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 030104, 030105, 030199, 150101, 150110, 150202, 200121 и отчетна книга по приложение № 1 от Наредба №1(ДВ, бр.51/2014 г.). Отпадъците се съхраняват на определените за целта места и съдове, обозначени с кодовете на отпадъците. За опасните отпадъци предстои обособяване на склад с ограничен достъп. На обекта се е извършвало оползотворяване на отпадък с код 030105 (R1- изгаряне), за което дружеството е входирало в РИОСВ- Благоевград заявление по чл. 78 от ЗУО. С Решение № 01 – РД – 311 -0/10.07.2014 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград е отказана регистрация и издаване на регистрационен документ за третиране на отпадъци. От м.01.2017 г- не се извършва изгаряне на отпадъка, поради повреда на котела.
За битовите отпадъци дружеството се обслужва от „Стойкомнтранс“ ЕООД, гр. Сандански. Представя се договор със срок на действие 31.12.2017 г.
Отчетните книги за отпадъците са попълвани редовно, като количествата на генерираните отпадъци са отразявани в колонката за предадените отпадъци. Дадено е указание, относно начина на водене на отчетната книга. Дружеството е представяло в ИАОС- София годишни отчети за отпадъци за календарната 2016 г., като има разминаване в количествата в годишните отчети и образуваните отпадъци в отчетната книга. Дадено е указание, относно начина на попълване на формулярите за годишен отчет по отпадъците. За предадените опасни отпадъци са оформени идентификационни документи с данните за товародател, превозвач, товарополучател и код на отпадъка, като не е посочено количеството на отпадъка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно компонент „Атмосферен въздух”

• Да се извърши регистрация по чл. 30л от ЗЧАВ за дейност „нанасяне на покрития върху дървени повърхности“ попадаща в обхвата на Приложение № 1 към Наредба №7/2003 г. (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.), като се представи в РИОСВ – Благоевград заявление по образец. Срок: 20.04.2017 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта е направено предписание в т. 4 и поставен срок за изпълнение.
В случай на констатирано неизпълнение на даденото предписание, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.