Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„СТОРОС 2002” ООД - с. Първомай

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „СТОРОС 2002” ООД – с. Първомай

 

На основание Заповед № 78/07.03.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 28.03.2017 г. е извършена проверка на място на обект „Бензиностанция „Сторос“, находящ се в местността „Моста“, землище на с. Първомай, общ. Петрич, експлоатиран от “Сторос 2002” ООД. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверени са:
- бензиностанция;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчните води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е търговия с горива. Работният режим на обекта е непрекъснат.
По време на извършване на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 21-11/28. 03. 2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”
Проверката е във връзка с контрол за изпълнение на условията в Разрешително за заустване № 43130012/09.12.2014 г., издадено от директора на БД „ЗБР“.
С вх. № 951/16.03.2017 г. в РИОСВ Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на условията в Разрешителното за заустване за предходната 2016 г., изготвен съгласно изискванията на чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите.
Дружеството е извършвало собствен мониторинг, съгласно заложената честота на пробовземане - два пъти годишно (на полугодие). Представени са 2 бр. Протоколи от изпитване. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения по показателите, заложени в цитираното разрешително. За 2017 г. все още не е възлагано на акредитирана лаборатория изпълнението на собствения мониторинг.
Към момента на проверката не се формират дъждовни площадкови води, респективно няма заустване в р. Струмешница. Битово-фекалните отпадъчни води постъпват във водоплътна изгребна яма и нямат връзка с водоприемника.
Локалното пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител се поддържа в добро експлоатационно състояние.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”
При проверката е установено, че обекта е приведен в съответствие с изискванията на чл.14 а, ал.3 от Наредба № 16/1999 г. (ДВ, бл.73/1999 г. с изм. и доп.) относно етап ІІ на улавяне на бензиновите пари в срок до 31.12.2016 г.
На бензиностанцията са монтирани 3 бр. колонки – една високодебитна за дизелово гориво и две комбинирани за бензин А 95 Н и дизелово гориво. В РИОСВ- Благоевград е заверен дневник съгласно Приложение № 8 към чл. 14 д, ал.3 от цитираната Наредба.
Съгласно изискванията на Приложение № 6 към чл.14 л от Наредбата колонките са маркирани със зелен стикер за съответствие. Проверките са извършени от дружество оправомощено от БИМ като орган за контрол.
От наличните 4 броя подземни резервоари се ползват само два - един за дизелово гориво и един за бензин. Подземните резервоари са оборудвани за обратно отвеждане на газовата фаза (етап І).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.