Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„БРАВО” АД - с. Коларово

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „БРАВО” АД – с. Коларово

 

На основание Заповед № 79/07.03.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 28.03.2017 г. е извършена проверка на място на обект „Фабрика за обувки“, находящ се в с. Коларово, общ. Петрич и експлоатиран от “БРАВО” АД. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на фабрика за производство на обувки включваща:
- шивашки цех;
- кроялен цех;
- конфекционен цех;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчните води;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е производство на обувки, като производствената дейност се извършва на една площадка. Работният режим на обекта е едносменен, осем часов работен ден, пет дневна работна седмица
По време на извършване на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 20-11/28. 03. 2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”
Проверката е във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено разрешително за заустване № 43110100/15.04.2011 г., чийто срок е продължен с Решение № ПО–01-100/04.07.2014 г. на директора на БД „ЗБР“.
Съгласно издаденото разрешително за заустване, собствения мониторинг е с честота на пробовземане четири пъти годишно (на тримесечие). За 2016 г. дружеството не е извършвало собствен мониторинг, респективно не са представени Протоколи от изпитване. По информация на изпълнителния директор на дружеството, фабриката работи с неритмичен режим на натоварване на мощностите и посочва това обстоятелство като проблем и причина за неизпълнение на мониторинга.
Към момента на проверката се формират в минимални количества битово-фекални отпадъчни води, които постъпват в локално пречиствателно съоръжение - четирикамерен утаител, но няма заустване в р. Луда река.
Съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите, дружеството има задължение да представи Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително за заустване за предходната 2016 г.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”
І. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. на ЕП и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газовеи за отмяна на Регламент № 842/2006 г.- и на Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособвост на лица, извърващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.).
Дружеството е оператор на оборудване от 17 бр. колонни климатични инсталации, съдържащи по 4,2 кг. флуориран парников газ R410 А (8 770 t CO2 eqv) и 2 броя камери за апретиране на готовите обувки със съдържание на охлаждащ агент R404 А по 4 кг (15 688 t CO2 eqv). Изброеното климатично и хладилно оборудване попада в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за проверка на течове. При проверката са представени досиета на системите на оборудването.
Съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. операторът на стационарно и климатично оборудване има задължение да представи отчет по Приложение № 9 от Наредбата. В законоустановения срок (15.02.2017 г.), в РИОСВ- Благоевград не е представен отчет за предходната календарна година, с което е нарушен чл.34и, ал.24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1999 г. с изм. и доп.).
ІІ. Относно спазване изискванията на Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.)
Съгласно изискванията на Наредбата, дружеството има задължение в срок до 31.03.2017 г. да декларира консумацията на органични разтворители за дейността „Производство на обувки“ за предходната календарна година. До момента на проверката в РИОСВ - Благоевград не е представена декларация. В склада за съхранение на опасни химични вещества и смеси към момента на проверката са налични около 3 тона лепила и разтворители.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
Дружеството е „потребител по веригата“ на опасни химични смеси, които употребява в своето производство.
На обекта са налични актуални Информационни листове за безопасност (ИЛБ) за употребяваните химикали, съгласно изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 г.
Складът за съхранение на употребяваните на обекта химикали отговаря на изисквания на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.) и условията за безопасно съхранение, включително несъвместимости, отразени в ИЛБ. Същият е обозначен, с ограничен достъп, адекватна вентилация, и с осигурени събирателни вани от евентуално изтичане на химикали.
Дружеството е изготвило и Оценка за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно утвърдения от министъра на околната среда и водите формат. Към момента на проверката оценката не е актуална.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Относно фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”
На основание чл.26, ал.8 от ЗЗВВХВС е дадено следното предписание:
1. Да се представи в РИОСВ- Благоевград актуализирана оценка за съхранение на употребяваните на обекта ОХВ и смеси. Срок: 30.04.2017 г. Отг.: изп. директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирано несъответствие на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС е направено съответното предписание и поставен срок за неговото отстраняване.За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
За установени нарушения по Закона за водите и Закона за чистотата на атмосферния въздух ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.