Съдържание

Посетители

В момента има 192  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

ЕТ „МВ-Супер-Васил Попов“ – гр. Белица

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на ЕТ „МВ-Супер-Васил Попов“ – гр. Белица, Обект: Цех за производство на мебели - гр. Белица

 

На основание Заповед № 73/01.03.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.03.2017 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Цех за производство на мебели“ с адрес: гр. Белица, ул. „Серги Чонков“ № 2, стопанисвана от ЕТ „МВ-Супер-Васил Попов“, гр. Белица, област Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Основната дейност на дружеството е в областта на дървопреработването при затворен цикъл – дърводобив, първична и вторична обработка на добитата дървесина и производство на мебели. Към момента на проверката се обработва иглолистна дървесина – чам. Продукцията се предоставя за Великобритания чрез логистична фирма.
Дружеството експлоатира две площадки. Площадка № 1 е ситуирана в УПИ І-1265, кв. 74Б по плана на гр. Белица, а другата площадка (Площадка № 2) е наета с договор за наем.
Обект на проверка бяха следните обекти и инсталации:
Площадка № 1
- Цех за първична обработка на дървесина – разкрояване и бичене;
- Цех за вторична обработка – финна обработка, шлайфане;
- Цех за сглобяване на мебели;
- Котелно-водогреен котел, тип „Тракия-244“ с мощност 244kW за изгаряне на дървени изрезки – за отопление на производствените помещения и захранване на сушилнята;
- Сушилна камера;
- Административна част и битови помещения;
Площадка № 2
- Помещение за нанасяне на покрития;
- Камери за нанасяне на покрития - 2 бр.;
- Склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Склад за опасни отпадъци;
- Склад за пакетаж на готови изделия – 2 бр.;
- Котел на твърдо гориво за отопление на помещенията.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 21-28/16.03.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ДВ, бр. 12/2017 г. ) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
В производството се употребяват опасни химични вещества и смеси: разредител; полиуретанов праймер (бял), полиуретанов лак, полиуретанов грунд, полиуретанов втвърдител. За всички изброени са предоставени на електронен носител информационни листове за безопасност, съответстващи на изискванията на чл. 31 от Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г. (REACH).
Няма изготвена оценка за безопасното съхранение на опасни химични вещества и смеси и не е налична документация по чл. 4, т. 7-12 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Съхранението на опасните химични вещества и смеси се осъществява на Площадка № 2. Обособено е самостоятелно помещение с ограничен достъп, осветеност и изградена вентилационна система. Складът е идентифициран и се осигурява достъп и разпределяне на чистите (свежи) опасни химични вещества и смеси от определено лице. Оборотни количества от смесите са налични в помещенията за полагане на покрития, където се употребяват съгласно изискванията на информационните им листове за безопасност.
В склада за опасни химични вещества и в помещението за полагане на покрития са налични трици и пожарогасителни средства.
Складът е с изграден праг, който да спира евентуални разливи.
Не са регистрирани аварии на площадките.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
І. Източници на емисии от горивни процеси
Дружеството експлоатира за отопление общо 2 бр. котли, изгарящи дървесни изрезки, с топлинна мощност под 500 kW, неподлежащи на контрол чрез измервания. Котелът, находящ се на производствена площадка № 1 захранва при необходимост и сушилня за дървен материал. В момента на проверката сушилнята е заредена с дървен материал и работи.
ІІ.Източници на емисии от производствени дейности
1.Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г.(ДВ, бр. 64/2005 г.)
Дървообработващите машини, разположени в участъка за вторична обработка на дървесина (разкрояване, фина обработка, шлайфане) на площадка № 1 са обхванати от аспирационна система, улавяща дървесния прах и трици в бункер, посредством 2 бр. циклони. Площадката под бункера се поддържа чиста.
2. Източници на емисии от ЛОС
Нанасянето на покрития върху дървени повърхности се извършва в една камера, съоръжена с пречиствателно съоръжение „хартиен филтър“. В помещението има и втора камера, която се използва като резервна. Всяка камера има отделен въздуховод. Води се дневник, в който се отразяват подмяната на хартиените филтри, както и отработените часове за всеки подменен филтър. Относно поддръжката и техническото състояние на камерите със заповед е определено отговорно лице.
Инсталацията за нанасяне на покрития е регистрирана, съгл. чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм.и доп.).
През 2016 г. са проведени собствени периодични измервания на емисиите от ЛОС, изпускани след експлоатационната камера за нанасяне на покрития. СПИ са представени с доклад и са валидни за 2016 и 2017 г. Резултатите показват спазване на нормите за допустими емисии по показател „общ въглерод“, съгласно чл.15, ал. 1 от Наредба №1/2005г.
3.3. Фактор „Отпадъци“
За отпадъците генерирани от дейността си фирмата е извършила класификация на отпадъците в РИОСВ-Благоевград за всяка от площадките, както следва:
1. Площадка № 1 – 03 01 01; 03 01 05; 10 01 01; 20 01 21;
2. Площадка № 2 – 03 03 08; 08 01 11; 10 01 01; 15 01 10; 15 02 02; 20 01 21.
Отпадъците се съхраняват разделно на определени за това места и складове, надписани с кода и наименованието на отпадъка.
За всяка от площадките е заверена отчетна книга по Приложение № 1, които се водят съгласно нормативните изисквания.
Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС-гр. София в законовия срок.
За 2016 г. няма предаване на отпадъци.
Въз основа на искане от ЕТ“МВ-Супер-Васил Попов“ за определяне на отпадък с код 03 01 05 – „трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04“ като страничен продукт по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗУО, МОСВ издава решение с което удовлетворява искането на фирмата.
Представят се договори за предаване на отпадъци с „Екогруптранс-2“ООД (за 03 01 05) и с „Екобулхарт“ЕООД (за отпадък с код 03 03 08).
Не се констатира замърсяване с отпадъци от дейността на фирмата извън огражденията на площадките.

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници:

Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества”:
1. Да се предоставят в РИОСВ-Благоевград на електронен носител актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ), съгласно чл. 4, т. 2 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) за всички използвани опасни химични вещества и смеси на площадките. Срок: 29.05.2017 г. Отг.: ЕТ „МВ-Супер-Васил Попов“
2. Да се изготви оценка за безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, в съответствие с формáта, заложен със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Копие да се предостави в РИОСВ-Благоевград. Срок: 29.05.2017 г. Отг.: ЕТ „МВ-Супер-Васил Попов“

3. Да се изготви документация по Раздел ІІ, чл. 4, т. 7-12 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Копия да се предоставят в РИОСВ-Благоевград. Срок: 29.05.2017 г. Отг.: ЕТ „МВ-Супер-Васил Попов“

3. Да се създаде досие за употребяваните опасни химични вещества в съответствие с чл. 36 на Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Срок: 29.05.2017 г. Отг.: ЕТ „МВ-Супер-Васил Попов“

4. Да се предостави в РИОСВ-Благоевград инвентаризационен списък на употребените количества химични вещества и смеси през 2014-2016 година, както табл. 2 от указания за контрол по REACH, съгласно Заповед № 250/08.04.2009 г. Срок: 29.05.2017 г. Отг.: ЕТ „МВ-Супер-Васил Попов“

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и срокове за тяхното изпълнение.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание ще бъдат предприети административно-наказателни действия.