Съдържание

Посетители

В момента има 252  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Джампи” ООД - гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Джампи” ООД - гр. Хаджидимово

 

На основание Заповед № 77/06.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.03.2017 г. беше извършена проверка на място на „Цех за производство на саи”, находящ се гр. Хаджидимово, ул. „Македония“ № 54”.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за оформяне и залепване на саи;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- котелно помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на саи на ишлеме за Р Италия. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 16-20/ 21.03.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
За разкрояване и ушиването на саите дружеството използва подизпълнители. На обекта се извършват следните операции: зашиване на табана за саята; оформяне на бомбета и фортове; залепване на полутабани на определени модели. Нанасянето на лепилата, съдържащи органични разтворители, се извършва ръчно в отделно помещение, като над местата за лепене е изградена местна смукателна аспирация.
Дейността „Производство на обувки” попада за контрол съгласно Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Инсталацията е регистрирана под регистрационен номер BLG00063 в публичния електронен регистър, съгласно чл. 30л от ЗЧАВ (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), за което от РИОСВ – Благоевград е издадено Удостоверение за регистрация № 63/03.08.2016 г.
Съгласно представената в РИОСВ – Благоевград Декларация (вх. №735/01.03.2017 г.) за консумацията и количеството вложени органични разтворители през календарна 2016 година, не се превишава праговата стойност за консумация на разтворителите от 5 т/год., регламентирана за категорията дейност „Производство на обувки“ в т. 14 от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 на Наредба №7/2003 г.
За отопление на помещенията е изградена отоплителна инсталация, захранвана с топлоносител от котел на твърдо гориво (дърва и въглища), с топлинна мощност 186 кW. Котелът не подлежи на контрол чрез измервания, съгласно изискванията на Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
За осигуряване на необходимата температура и чистота на въздуха в работните помещения са изградени нагнетателна и общообменна смукателна вентилация.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и смеси”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с посл. изм.) и подзаконовите актове, произтичащи от него. За употребяваните от дружеството химикали са представени ИЛБ, изготвени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 г.
Изготвена е и се поддържа актуална оценката за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Склада за съхранение на опасни химични вещества и смеси е самостоятелно помещение с ограничен достъп. Помещението има вентилатор и непропусклив под, наличен е адсорбент (пясък). Разливи не са установени.
С Вх. № 735/01.03.2017 г. в РИОСВ – Благоевград е внесен инвентаризационен списък за употребяваните през 2016 г. химични вещества и смеси.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.