Съдържание

Посетители

В момента има 109  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

ЕТ „Георги Пенчов“- гр. Белица

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на ЕТ „Георги Пенчов“- гр. Белица

 

На основание Заповед № 71/28.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 16.03.2017 г. беше извършена проверка на място на цех за дървообработване и производство на палети, находящ се в гр. Белица, експлоатиран от ЕТ “Георги Пенчов”.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основната дейност на дружеството е дървообработка и производство на палети.
Производствени дейности се извършват в няколко обособени участъци, а именно:
- поточна линия за първична обработка на иглолистна дървесина, включваща гатер и банциг (на закрито) и дробилка за чипс, разположена на открито;
- участък за първична обработка и разкрояване на детайли за палета;
- за сглобяване на палета, където се извършва машинно и ръчно коване;
- участък за ръчно белене на трупи - открита площадка;
- участък за машинно белене (струговане) на ритловици, в закрито помещение – не работи при проверката;
- инсталация за импрегниране на дървесина, чрез вакуум – налягане – в момента на проверката не работи;
- сушилня за дървен материал (неработеща);

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 14-20/ 16.03.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
За захранване на сушилнята за дървен материал се използва котел с мощност 60 kW, изгарящ дървесни отпадъци. Същият в момента не работи. Предстои ремонт на сушилнята.
Участъците, в които се извършва първична обработка на дървесина са обхванати в аспирационни системи, отвеждащи дървесния прах и трици в 2 броя бункери, с вместимост по 30 м3. Площадките под двата бункера се поддържат чисти.
Дейността „Импрегниране на дървесина“ попада за контрол, съгласно т. 14 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии от летливи органични съединения, изпускани в околната среда , главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. о доп.). За импрегнирането се използва биоциден препарат, съдържащ в състава си 40% ЛОС.
Съгласно чл.30л от ЗЧАВ е необходимо да се извърши регистрация на инсталацията, като се подаде заявление по образец, с приложените към него документи (съгл. 30л, ал. 3 и ал. 4 от ЗЧАВ).
Дружеството има задължение в срок до 31.03. на текущата година да представи в РИОСВ- Благоевград декларация за консумираните количества от препарата за импрегниране през предходната календарна година.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и смеси”
Използваният за импрегниране на дървесина препарат с търговско наименование Бохемит Форте Профи, производство Чехия, е пуснат на пазара като биоциден препарат от „Бохемие България“ ЕООД, гр. София с Разрешение № 0748/13.03.2009 г. Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH. Представен е информационен лист за безопасност на сместа.
Препаратът се съхранява, в контейнери с вместимост по 1,2 литра, при спазване изискванията на ИЛБ. Наличното количество в момента на проверката е около 600 литра.
Към момента на проверката импрегниране не се извършва, поради липса на поръчки.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Компонент „Атмосферен въздух”
1. Да се извърши регистрация на инсталацията за импрегниране, като се представи Заявление по образец, съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ. Срок: 31.03.2017 г. Отг.: Управител

2. Да се представи Декларация за консумираните количества от препарата за импрегниране, съдържащ 40% ЛОС, през календарна 2016 година. Срок: 31.03.2017 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението му ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.