Съдържание

Посетители

В момента има 886  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„БОБИ - ТЕКС“ ЕООД - с. Покровник

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „БОБИ - ТЕКС“ ЕООД - с. Покровник, Промишлена зона ПИ №57159.504.102

 

На основание Заповед 60/20.02.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.03.2017 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект за извършване на дейности с неопасни отпадъци, находящ се с. Покровник, Промишлена зона, ПИ №57159.504.102. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти „Управление на отпадъците“ и „КПКЗ, ЕО и ДА“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- места за съхранение на отпадъци;
- инсталациите и съоръженията за третиране на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 4-13/07.03.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

„БОБИ - ТЕКС“ ЕООД, притежава регистрационен документ № 01-РД-364-0/20.07.2015 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград за извършване на дейност по третиране с кодове R12 и R13 на отпадъци 04 02 99, 04 02 22, 04 02 99 и 20 01 11.
На обекта се извършва сортиране и балиране на описаните отпадъци. Сортирането се извършва ръчно на 1 брой работна маса в затворено помещение. След сортиране отпадъците се насочват за балиране посредством хидравлични преси. Балираните отпадъци, се съхраняват в помещението, като местата за съхранението им са обозначено с код и наименование на отпадъка. След балирането се генерират отпадъци, за които „БОБИ - ТЕКС“ ЕООД, притежава заверени работни листове за класификация на отпадъци с кодове 19 12 01, 19 12 04, 19 12 08 и 19 12 12. Местата за съхранение на същите също са обозначени с код и наименование на отпадъка. Към момента на проверката на площадката не са налични отпадъци с кодове 19 12 01 и 19 12 04. Същите са предавани въз основа на сключен договор с „Унитрейд Благоевград“ ЕООД. Представят се кантарни бележки за извършено предаване № 12597 и № 12598 от 03.11.2016 г. Дружеството приема отпадъци за последващо третиране от фирми, въз основа на сключени писмени договори. Приемат се само отпадъци, включени в регистрационния документ.
При проверката се представя 1 брой отчетна книга по приложение № 4, заверена от РИОСВ-Благоевград на 30.07.2015 г. В същата се водят хронологични записи по дати за извършваните дейност с отпадъци, съгласно изискванията.
След третирането, отпадъците се насочват към Република Гърция и Република Италия, за което „БОБИ – ТЕКС“ ЕООД оформя Анекс VII.
Дружеството притежава и регистрационен документ № 01-РД-361-0/03.07.2015 г. издаден от РИОСВ-Благоевград, за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци с кодове 04 02 09, 04 02 22, 04 02 99, 20 01 11 и 15 01 02. При проверката се представя 1 брой отчетна книга по Приложение №2, заверена от РИОСВ-Благоевград на 30.07.2015 г. В същата се водят хронологични записи по дати, за дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците, включени в регистрационния документ.
Представят се екземпляри от годишни отчети за календарната 2016 г., същите са оформени коректно и изпратени в срок до ИАОС гр. София.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА ”
1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008, изм. И доп. ДВ, бр. 101/2015 г.).
- Т-2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за което се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО.
2. Операторите, извършващи дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствени заплахи за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Относно фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
Няма
Относно направление „КПКЗ, ЕО и ДА ”
1. Да се изготви собствена оценка за възможни случай на непосредствена заплаха за екологични щети и на случай на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.) и да се уведоми РИОСВ-Благоевград. Отг: „БОБИ - ТЕКС“ ЕООД Срок: 10.04.2017 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство ще бъде съставен акт за административно нарушение и са направени предписания с поставени срокове и отговорно лице за отстраняването им.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.