Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„МУЛТИТРУП” ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на "МУЛТИТРУП” ООД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 47/10.02.2017 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 28.02.2017 г. се извърши проверка на място на обект, експлоатиран от „МУЛТИТРУП“ ООД, находящ се в землището на с. Кърналово, местност „Под ливарски рид“. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основната дейност на „МУЛТИТРУП“ ООД е дървопреработка и производство на пелети. Обработва се шириколистна и иглолистна дървесина. На обекта са разположени:
- цех за дървопреработване – подготвя се фасониран дървен материал;
- цех с дробилка и мелница – извършва се обработка на целулоза и дървесни отпадъци, които се ползват за производството на пелети;
- цех за производство на пелети;
- склад за търговия със строителни материали.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда е съставен Констативен протокол № 5-14/28.02.2017 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”
Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове 03 01 01, 03 01 05, 10 01 01, 12 01 01, 19 12 02, 20 01 21* и 20 03 01. Към момента на проверката на обекта е установено наличието на отпадъци с кодове 03 01 99, 13 02 08* и от подгрупа 16 01.
Дружеството притежава издадени от директора на РИОСВ-Благоевград документи по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), в т.ч.:
- регистрационен документ за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци № 01-РД-273-2 от 21.04.2016 г.;
- регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 01-РД-233-0 от 19.03.2013 г. С документа са разрешени дейности (с код R1 и R12) по оползотворяване на отпадъци с кодове 03 01 01 и 03 01 05. Установено е, че от месец април 2016 г. дружеството извършва и дейност с код R13, която не е включена в документа. С вх.№ 645/23.02.2017 г., в РИОСВ-Благоевград е постъпило заявление от „МУЛТИТРУП“ ООД за изменение и допълнение на регистрационния документ. При проверката е установено, че заявените по документи съоръжения за дейности с отпадъци не отговарят на наличните на площадката.
Дружеството има заверени отчетни книги за отпадъците. При проверката се представя екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2016 г., който в срок е изпратен в ИАОС.
Представени са писмени договори за предаване на отпадъци, които са сключени с „НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД, с. Черниче и „ЕТБ“ ООД, гр. Петрич.
Дружеството има проведена процедура по основно охарактеризиране на отпадъци с кодове 10 01 01 и 20 03 01, която позволява обезвреждането им на депо.
Дружеството се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. При проверката е представено удостоверение за членство в „ЕКОБУЛПАК“ АД, като последното важи до 31.12.2017 г. Изготвяни са ежемесечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“
І. Цех за първична обработка на дървесината – машините са обхванати от аспирационна система, като триците постъпват в бункер. Под навес са разположени нови машини, които не са били налични при проверка извършена през 2015 г. Праховите емисии са включени в аспирационна система.
II. Цех за производство на пелети – Отпадналите трици от първичната обработка на дървесината постъпват в бункер и посредством шнек се подават към два броя циклонни сушилни. Двете сушилни ползват като топлоносител димни газове от два броя котли с топлинна мощност по 600 kW всеки. Изсушеният материал от двете сушилни постъпва в общ бункер, от който се подава на пелет пресата. Готовите пелети постъпват в охладител. Охладителят има изход - финият прах посредством вентилатор се изпуска извън цеха за пелети през тръба, вследствие на което се допуска замърсяване с фин прах.
Двете сушилни инсталации подлежат на контрол чрез измервания, съгл. чл. 62 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г., по показатели прахообразни вещества и органични вещества, определени като общ въглерод.
Собствени периодични измервания са проведени през 2015 г., като същите са валидни за 2015 г. и 2016 г. При проверката се представят протоколи от проведени собствени периодични измервания на 17.02.2017 г.. В резултат от извършени контролни измервания на емисиите през 2015 г. на дружеството е наложена месечна санкция.
III. Цех за раздробяване на суровина и отпадъци– изграденото хале за съхраняване на трици се ползва за раздробяване на суровина. За раздробяванета се ползва стационарна дробилка и мелница за финно смилане. Раздробената суровина с фадрома се транспортира до цеха за производството на пелети. Стените на халето са от ламаринени плоскости. При транспортирането на триците част от платната са огънати от фадромата и има пропуски от трици, с което се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Компонент „Атмосферен въздух”:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване емисиите на прахообразни материали (фин прах от охладителя за пелети), съгласно изискванията на чл. 70, ал. 7 от Наредба № 1/2015 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.), с цел недопускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. За предприетите действия да се уведоми РИОСВ- Благоевград. Срок: 31.03.2017 г. Отг.: „МУЛТИТРУП“ ООД
2. Да се предприемат действия относно възстановяване на стената на халето, в което се раздробяват и съхраняват прахообразни материали, с цел недопускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. За предприетите действия да се уведоми РИОСВ- Благоевград. Срок: 10.04.2017 г. Отг.: „МУЛТИТРУП“ ООД

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.