Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„БЕЛЛА СТИЛ“ АД – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „БЕЛЛА СТИЛ“ АД – гр. Петрич; Обект: Фабрика за производство на облекла - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 29/31.01.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.02.2017 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Фабрика за производство на облекла“ с адрес: гр. Петрич, ул. „Капитан Никола Парапанов“ № 1, стопанисвана от „Белла Стил“ АД, гр. Петрич, област Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Основната дейност на дружеството е производство на облекла. Производството включва шиене и подготовка на краен продукт, кроенето се извършва от друга фирма. Към момента се шият единствено панталони. Производствената дейност се осъществява в обща сграда на площадката на предприятието. Обект на проверка бяха следните помещения:
- Цех „Перилен“;
- Цех „Шивачен“(разположен на три етажа);
- Склад за съхранение на опасни химични вещества;
- Парокотелна централа (ПКЦ)

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 7-28/14.02.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ДВ, бр. 102/2015 г. ) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
Употребяваните опасни химични вещества и смеси се съхраняват съгласно условията в техните информационни листове за безопасност(ИЛБ). За всички вещества и смеси са налични ИЛБ, но е наложителна актуализация на версиите им.
Складът за съхранение на опасни химични вещества и смеси е изграден в съответствие с Раздел ІІІ, чл. 6 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Представена е оценка за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, съгл. Заповед № РД-288/02.03.2012 г. на МОСВ и актуална документация по чл. 4, т. 7-10 от Наредбата(ДВ, бр. 43/2011 г.).

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

І. Организирани източници от горивни процеси
За отопление и технологични нужди (получаване на топлоносител), дружеството експлоатира ПКЦ със средните котли, изгарящи природен газ:
- Парогенератор „LOOS“, тип DF 1000 с топлинна мощност 670 кW;
- Парогенератор „LOOS“ 1500, с топлинна мощност 1,1 MW;
- Котел тип „ПКМ 0,4“ с топлинна мощност 260 кW;
- Котел „BOSCH“, тип U-MB 1030, с топлинна мощност 700 кW;
Парогенератор „LOOS“ 1500 не се използва.
При проверката се представят протоколи от проведени собствени периодични измервания на 08.02.2017 г., на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котел „BOSCH“, тип U-MB 1030 и парогенератор „LOOS“, тип DF 1000.
Отразените резултатите в Протоколите от изпитване от акредитирана лаборатория, показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Приложение №7 към чл. 21 от Наредба № 1/2005 г.(ДВ, бр. 64/2005 г.).
Съгл. чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.), дружеството има задължение в едномесечен срок от датата на извършване на измерванията да представи в РИОСВ- Благоевград Доклад за извършени СПИ.
ІІ. В момента за почистване на петна от текстил се ползва аерозолен препарат UPEX Profesional, внос от Република Турция. Обособени са две места за почистване на петна.

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници

Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества”:
1. Да се предоставят актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ) за всички химични вещества, използвани в дейността на дружеството в изпълнение на чл. 4, т. 2 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Информацията да се представи на електронен носител в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.03.2017 г. Отг.: „Белла стил“АД
2. Да се извърши актуализация на оценката за безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, поради включването в нея на допълнителни вещества. Копие от актуализирания вариант да се предостави в РИОСВ-Благоевград, съгласно Раздел ІV, чл. 9 на Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г.). Срок: 31.03.2017 г. Отг.: „Белла стил“АД
3. Да се изготви инструкция за обезвреждане на отпадъци от опасни вещества, съгласно изискванията на Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на МОСВ, в изпълнение на чл. 4, т. 11 от Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г.). Срок: 15.03.2017 г. Отг.: „Белла стил“АД

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и срокове за тяхното изпълнение.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание ще бъдат предприети административно-наказателни действия.