Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Алмас 5“ ООД - гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Алмас 5“ ООД - гр. Хаджидимово

 

На основание Заповед № 19/20.01.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 31.01.2017 г. беше извършена проверка на място на фабрика за производство на обувки и саи, находяща се в гр. Хаджидимово, ул. „Македония“ № 53.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните производствени и складови помещения:
- цех „Кроялен“;
- цех „Шивален“;
- цех „Монтажен“;
- складово помещение за съхранение на лепила и грундове

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 04-20/ 31.01.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основна дейност на дружеството е производство на обувки и саи от естествена кожа.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Източници на емисии от производствена дейност – емисии на летливи органични съединения (ЛОС). Извършваната от дружеството дейност „Производство на обувки“ попада за контрол, съгласно Приложение №1, т. 5 от № Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух) в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации /Наредбата/ (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.).
Съгласно представената декларация, в РИОСВ-Благоевград за вложените през 2015 г. количества органични разтворители (2,322 т), не се превишава праговата стойност за консумацията на разтворители - 5 т/год., регламентирана в табл. 1, Приложение № 2 от Наредбата.
3.1.2. От 2009 г. на обекта се експлоатират 5 бр. климатични инсталации, със съдържание на фреон R 22 в количества по 4,5 кг.
Проверени са представените при проверката 5 бр. „Досиета на системите". Спазва се периодичността на извършване на проверките за течове, съгласно изискванията на чл. 23, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
През м. декември 2016 г. са монтирани 4 бр. нови климатични инсталации, съдържащи по 2,8 кг R 410A, като една от старите е демонтирана и се съхранява на обекта.
Във връзка с новомонтираните климатични инсталации на дружеството са дадени указания по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 г.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

В своята производствена дейност дружеството употребява опасни химични вещества и смеси, като се явява „потребител“ надолу по веригата, съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. (REACH). В момента на проверката се представя справка за изразходваните през 2016 г. количества лепила и грундове.

Съхранението на опасни химични вещества и смеси се осъществява в обособено за целта помещение с ограничен достъп, вентилация и осветление. Налични са пожарогасителни средства и система за аварийно обезопасяване. Складът отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Всички използвани в дейността на фабриката опасни химични вещества и смеси се съхраняват в оригинални опаковки с ненарушена цялост, съгласно изискванията на техните информационни листове за безопасност, в изпълнение на чл. 4, т. 1-2 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Налични са ИЛБ за всички използвани химични вещества и смеси, като за някои от тях ще се изискат актуални версии.
В момента на проверката в склада временно се съхраняват и оригинални опаковки с нарушена форма, поради технически причини при доставката. За тях бе предоставен Протокол за липсващ/повреден товар № 0009860/27.01.2017 г. от фирмата превозвач.
В производствената дейност не се използват разтворители или аерозоли за почистване на саите.
Представена е документацията изисквана от чл. 4, т. 7-12 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества (ОХВ) и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Дружеството има изготвена оценката за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, която подлежи на актуализация.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Фактор „Опасни химични вещества”
1. Да се изискат актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ) от доставчиците за веществата, използвани в дейността на фирмата, отговарящи на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 г., в съответствие с чл. 4, т. 2 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). Копия да се представят в РИОСВ – Благоевград. Срок: 28.02.2017 г.; Отг.: „Алмас 5” ООД

2. Да се актуализира и представи в РИОСВ- Благоевград оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно Раздел IV, чл. 9, ал. 3 на Наредбата (ДВ бр. 43/2011 г.). Срок: 06.03.2017 г.; Отг.: „Алмас 5” ООД

3. Поради актуализация на броя на лицата, отговорни за съхранението на опасни химични вещества и смеси се налага актуализация на документацията по чл. 4, т. 7-12 на Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г.). Копия да се представят в РИОСВ – Благоевград. Срок: 06.03.2017 г.; Отг.: „Алмас 5” ООД

4. В изпълнение на изискванията на чл. 25, т. 16 на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 102/2015 г.) своевременно да бъде уведомена РИОСВ – Благоевград за действията, предприети за отстраняване на установените несъответствия по съхранението на опасните химични вещества и смеси в склад „Химични вещеста: лепила и грундове“ Отг.: „Алмас 5” ООД

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението им ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.