Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„ЗИИУ Стандарт“ АД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЗИИУ Стандарт“ АД – гр. Благоевград

Обект: Завод за производство на измервателни уреди и съоръжения – гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 21/23.01.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.01.2017г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Завод за производство на измервателни уреди и съоръжения“ с адрес: гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 38, стопанисван от „ЗИИУ Стандарт“ АД, гр. Благоевград, област Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на нонилостни инструменти, резбови и гладки калибри за линейни и ъглови измервания. Проверени бяха следните помещения и инсталации:
- Цех „Механична обработка“:
- Галванично отделение;
- Термично отделение;
- Склад за съхранение на опасни химични вещества;
- Склад за съхранение на натриев цианид;
- Склад за съхранение на опасни отпадъци.
В момента на проверката предприятието извършваше дейност с намален капацитет.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 4-28/24.01.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ДВ, бр. 102/2015 г.), подзаконовите нормативни актове произтичащи от него, както и проверка за съответствие с издадени Разрешения за употреба на вещества, включени в Приложение ХІV на REACH.
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г. Представена е информация съгласно чл. 36 от REACH.
Съхранението на използваните от дружеството вещества и смеси в момента на проверката включва наличности на веществата натриев цианид, натриев бисулфит, натриев карбонат, натриев нитрит, азотна киселина и гасена вар. Веществата се използват основно в дейността на галваничния цех и в ПСОВ. Веществото хромен триоксид няма наличности, които да се съхраняват, последната доставка в края на 2016 г. е в употреба.
Съхранението им се извършва в обособени за целта склад и складови помещения. Те са изградени и функционират съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Предоставен е актуален информационен лист за безопасност на веществото хромен триоксид (Cas.№ 1333-82-0, ЕО № 215-607-8) от доставчика „Симан“ООД, гр. Казанлък, производител Elementis Chromium, САЩ. Актуализирани ИЛБ ще бъдат изискани от доставчиците за останалите химични вещества и смеси, използвани от предприятието.
Изготвена е оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, съгласно формáта, утвърден със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ с дата 05.02.2013 г.
Налични са документи, съгласно чл. 4 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).

3.2. Направление „Управление на отпадъците”

Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове 11 01 09*, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 05, 13 01 10*, 15 01 03, 15 01 10*, 15 02 02*, 20 01 21*.
За отпадъците има определени места за предварителното им съхраняване. Част от местата не са обозначени с кодовете на съхраняваните отпадъци. В помещението за съхранение на отпадъци с кодове 15 01 10* и 15 02 02* е наличен теч.
Дружеството има заверени 6 броя отчетни книги за отпадъците по приложение № 1 от Наредба № 2/2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). Съгласно параграф 10 от ПЗР на Наредба № 1/2014 г. (ДВ, бр. 51/2014 г.), заверените отчетни книги по реда на Наредба № 2 се водят до приключването им. Книгите са заверени първоначално на 25.10.2013 г., както и към момента на проверката. Водени са редовно.
При проверката се представя екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2015 г. Същият е изготвен в срок и е изпратен в ИАОС-гр. София.
Видно от водената отчетност, отпадъци през последните години са предавани на „СКРИНО“ЕООД, гр. Благоевград и „Феникс-Дупница“ООД, гр. Дупница. Предаването е извършвано при наличието на писмени договори. При предаването на ОЧЦМ са оформяни сертификати за произход по, а за опасните отпадъци – идентификационни документи.
Към момента на проверката не се представя заповед за определяне на отговорно лице за опасните отпадъци.
Дружеството пуска на пазара опакована стока, като се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм.и доп. бр. 105/2016 г.). Задълженията се изпълняват чрез заплащане на дължимата продуктова такса-опаковка към ПУДООС. При проверката са представени и проверени изготвените месечни справки-декларации за периода 2013 г.-2016 г. Представени са и платежни документи.
При извършен обход на обекта е установен замърсен терен, който се е формирал като нерегламентирано депо. Отпадъците са в насипен вид и чували и видимо са с разнороден характер и вероятен произход – от наематели на част от сградния фонд собственост на ЗИИУ „Стандарт“ АД.

4.Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници:

Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества”:

  1. Да се изискат от доставчиците/дистрибутори актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ) на описаните в протокола и налични на площадката химични вещества и смеси. Копия от тях да се предоставят в РИОСВ-Благоевград. ИЛБ да са в съответствие с Приложение ІІ на Регламент REACH, в изпълнение на Раздел ІІ, чл. 4, т. 2 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Срок: 20.03.2017 г. Отг.: „ЗИИУ Стандарт“АД
  2. Да се изготви и предостави актуализиран инвентаризационен списък на опасните химични вещества и смеси за 2016 г., използвани от предприятията. Срок: 20.03.2017 г. Отг.: „ЗИИУ Стандарт“АД
  3. Да се изготви актуализация на оценката на безопасността на опасни химични вещества и смеси, в изпълнение на Раздел ІV, чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Копие да се представи в РИОСВ-Благоевград. Срок: 20.03.2017 г. Отг.: „ЗИИУ Стандарт“АД

Направление „Управление на отпадъците”:

  1. Да се представят в РИОСВ-Благоевград: заповед на Директора на ЗИИУ „Стандарт“ АД за определяне на отговорно лице за опасните отпадъци;документ удостоверяващ заплащането на установената разлика в дължимата продуктова такса – опаковки за 2016 г. Срок: 27.02.2017 г. Отг.: „ЗИИУ Стандарт“АД
  2. Местата за съхраняване на отпадъците да бъдат организирани наново, като бъдат и обозначени с кодовете на съхраняваните отпадъци. Срок: 27.02.2017 г. Отг.: „ЗИИУ Стандарт“АД
  3. Установеният замърсен терен да бъде почистен, като отпадъците се извозят от лице, притежаващо регистрационен документ издаден по реда на ЗУО до депо. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документи, удостоверяващи предаването на отпадъците за последващо третиране/депониране. Срок: 27.02.2017 г. Отг.: „ЗИИУ Стандарт“АД

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и срокове за тяхното изпълнение.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание ще бъдат предприети административно-наказателни действия.