Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ГОМСИЛ” ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ГОМСИЛ” ООД - гр. Благоевград

 

 

На основание Заповед № 381/23.11.2016 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 01.12.2016 г. се извърши проверка на място на обект, експлоатиран от „ГОМСИЛ“ ООД, гр. Благоевград, находящ се в гр. Благоевград, Промишлена зона, ул. “Черни връх“ № 5. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

„ГОМСИЛ“ ООД извършва производствена дейност само на проверяваният обект. Обектът е цех за производство на гумени и силиконови уплътнители и включва две халета:
Първото хале е въведено в експлоатация. Издаденото Удостоверение № 34/17.03.2014 г. е за „Цех за производство на технически изделия за механична обработка на изделия от пластмаса, каучук и силикон“. В него са разположени матричните преси.
За второто хале има изготвен Акт за приемане на конструкция (Акт № 14), като в него са разположени:
- линия за почистване на матрици;
- фурни за допълнителна обработка на гумените уплътнители;
- барабанна машина за талкиране;
- охлаждаща инсталация за екструдерите;
- цех „пакетаж“
- склад за материали /химикали/;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда е съставен Констативен протокол № 62-14/01.12.2016 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”

Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове 07 02 17, 07 02 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 10*, 15 02 02* и 20 01 21*. При огледа на обекта е установено, че се генерира и друг вид отпадък – конденз от фурните за изпичане, за който не е проведена процедурата по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). За същият, дружеството само е определило код 19 01 17* и го съхранява разделно в метален варел, обозначен с избрания код. За останалите отпадъци не се извършва разделно съхраняване и местата не са обозначени с табели.
При проверката се представя отчетна книга за отпадъците по приложение № 1 от Наредба № 1 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Книгата е заверена от РИОСВ-Благоевград първоначално на 29.02.2016 г., както и към момента на проверката. За предходната книга по приложение № 1 заверена от РИОСВ на 13.02.2014 г. при проверката се декларира, че е загубена. При преглед на представената книга е установено, че същата не се води съгласно изискванията на наредбата. Не се води отделна отчетна книга или раздел от книга за различните видове отпадъци. Вписвания са правени само на една страница, като не става ясно за кои отпадъци се отнасят те, т.к. не са посочвани кодовете им. Вписаните отпадъци са предавани на:
► ЕТ „МАРИО-10-Мариана Цекова“, гр. София. Предаването е извършвано без писмен договор. При проверката се представят приемо-предавателни протоколи (ППП) оформени между двете страни и копие от регистрационен документ № 12-РД-294-00/25.04.2006 г., издаден от РИОСВ-София. Цитираният документ не е валиден. Нарушен е чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.).
► ЕТ „ДИМИТЪР ИСАЕВ – ДИБИОС“, гр. Своге. Представя се писмен договор сключен на 25.02.2013 г. и е относим за отпадък с код 07 02 99. В договора е вписан документ № 12-ДО-1145-01/06.07.2012 г. Цитираният документ не е валиден.
Съгласно § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.), разрешенията и регистрационните документи за извършване на дейности с отпадъци, издадени по реда на отменения Закон за управление на отпадъците, запазват действието си до изтичането на срока им, но не по-късно от три години от влизането в сила на новия ЗУО.
Отпадъци са предавани още на „Балбок Инженеринг“ АД на базата на писмен договор и при оформяне на идентификационни документи.
При проверката не се представя екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2015 г., който да е оформен с подпис на управителя и печат на дружеството.
За производствената дейност на „ГОМСИЛ“ ООД, всички влагани материали (силикон, гума, талк, абсорбент, грес и др.) се въвеждат на територията на Република България от Република Италия. Материалите пристигат в хартиени, полиетиленови и метални опаковки. Дружеството се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО. При проверката не са представени документи удостоверяващи изпълнението на задължението за заплащане на продуктова такса – опаковка.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“

„ГОМСИЛ“ ООД произвежда технически изделия от гуми и силикон чрез екструзия при температурен режим и налягане. Общия брой на екструдерите (пресите) е 12. Всички преси са съоръжени със смукатели и гъвкави връзки, които се включват в две смукателни вентилационни системи.
Фурната за изпичане на гумените изделия, която преди това е била включена в аспирационна система е преместена в новоизграденото хале, като е монтирана още една фурна за изпичане. В момента на проверката и двете фурни не са включени в аспирационна система.
Двете смукателни инсталации излизат на покривната конструкция, посредством два броя изпускащи устройства. На двете изпускащи устройства са изпълнени точки за вземане на проби, които не отговарят на изискванията на Наредба № 6/1999 г. и не са съгласувани с Директора на РИОСВ-Благоевград, съгласно приложена технологична схема.
До момента не са извършени собствени периодични измервания съгласно чл. 15 от Наредба № 1/2005 г., с което е нарушен чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), за което е давано предписание с КП № 9-25/17.02.2015 г.
За охлаждане на екструдерите се ползва хладилна инсталация, съдържащ охлаждащ агент – R 422 D. Инсталацията не е етикетирана за количеството на газа. Инсталирана е и нова инсталация със съдържание на охлаждащ агент - R 407 С в количество 28 кг. Новата инсталация все още не е свързана (монтирана е като резервна).
Дружеството не поддържа/води и не представя при проверката досие на системата на стационарната хладилна инсталация. Досие на системата не е водено и представено и при предходната проверка.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Отпадъци”:

1. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите изискващи се по Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр. 30/2016 г.), удостоверяващи изпълнението на задължението на „ГОМСИЛ“ ООД по чл. 59, ал. 1 от ЗУО за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2016 г., в т.ч. месечни-справки декларации и документ за платена продуктова такса – опаковки. Срок: 31.01.2017 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.