Съдържание

Посетители

В момента има 504  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Бистрица” ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Бистрица” ООД – гр. Благоевград

 

 

На основание Заповед № 384/28.11.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.12.2016 г. е извършена комплексна проверка на място и по документи на обект “Производствена площадка - ТМСИ, депа за инертни материали, замърсени и нарушени терени “, на територията на община Кочериново.

1. Цел на проверка.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- ТМСИ
- депа за инертни материали
- замърсени/нарушени терени

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 80-03/07.12.2016 г. с отразени констатации по компоненти на околната среда както следва:

3.1. Компонент „Води“

За заустване на отпадъчните производствени води от обект „ТМСИ гр. Кочериново“ е издадено Разрешително № 43120018/05.06.2008 г., като срокът на действие е продължен с Рещения № ПО-01-127/11.09.2013 г. и № ПО-01-49/28.04.2016 г. от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград.
Дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води. Резултатите от лабораторните изпитвания са предоставени с вх. № 1709/13.05.2016 г. и вх. № 3489/26.09.2016 г. Не са установени нарушения на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ в издаденото разрешително. Протоколите са издадени от „Евротест-контрол“ ЕАД.
По време на проверката на място се установи, че ТМСИ не работи, не се формират отпадъчни води, няма заустване.
От Регионална лаборатория- Благоевград е съставен протокол за неизвършено пробовземане, във връзка с подадена заявка за възлагане, изх. № 1025/29.11.2016 г., от РИОСВ Благоевград.
Във връзка с изпълнение на условията в разрешителното за заустване, от дружеството се представя ежегодно доклад за изпълнение на условията в него, на основание чл. 48, ал.1 т. 12 от Закона за водите /вх. № 250 от 26.01.2016 г./

3.2. Компонент „Почви“

Извършена е проверка на място на Промишлена площадка, която включва ТМСИ, депа за инертни материали, кантар и утаител за промишлени отпадъчни води и Концесионна площ Кочериново. Възстановени са трайните знаци по граничните точки на контура на Промишлена площадка. Не се констатират замърсявания и нарушения на земи извън нея.
От проверка на Концесионна площ Кочериново, също не са констатирани нарушени и замърсени терени извън законовоопределените.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При извършената проверка по документи и на място на обекта, не са констатирани нарушения.