Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Златен Рожен“ ЕООД – с. Капатово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Златен Рожен“ ЕООД – с. Капатово

Обект: Винарска изба „Златен Рожен“ – с. Капатово

 

На основание Заповед № 333/10.10.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.10.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект Винарска изба „Златен Рожен“, с. Капатово, общ. Петрич, стопанисванo от „Златен Рожен“ ЕООД, с. Капатово, общ. Петрич, обл. Благоевград.
1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Обект Винарна „Златен Рожен“ се проверява за първи път за спазване нормативните изискванията по компонентите на околната среда.
Дружеството извършва преработка на бяло и червено грозде и производство на вина само на проверявания обект от месец май 2014 г.
Производственият процес на обекта обхваща: приемане и преработка на бяло и червено грозде; производство на вино; съзряване на вино в дъбови бъчви; бутилиране и стареене на вино в бутилки и реализация на бутилираното вино.
Основните производствени помещения са:
1. Сектор за приемане и преработка на бяло и червено грозде.
2. Производствено хале за ферментация и съхранение на виното:
- ферментатори 8 м3 – 8 броя;
- ферментатори 4 м3 – 4 броя;
- съд за съхранение на вино 8 м3 – 8 броя;
- съд за съхранение на вино 2 м3 – 7 броя;
- съд за съхранение на вино 4 м3 – 6 броя;
- съд за съхранение на вино 0,5 м3 – 6 броя.
3. Площадка за хладилна инсталация
4. Лаборатория
5. Склад за готова продукция
6. Склад за съхранение на вина в бъчви „барик“.
7. Сектор за бутилиране и пълнене.
Бутилирането се извършва в стъклени бутилки и опаковки „Баг ин бокс“. Капацитета на бутилиращата инсталация е 10 000 бутилки.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 15-28/20.10.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм.и доп. ДВ, бр. 105/2015 г. ), и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
В своята дейност дружеството употребява опасни химични вещества и смеси. Съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 се явява потребител надолу по веригата на химични вещества в свободен вид и в смеси.
В производството се използва веществото натриев матабисулфит, натриева основа и лимонена киселина, за които не са налични информационни листове за безопасност. Съхранението на цитираните вещества се осъществява в помещение „Лаборатория“. Налични са единствено оборотни количества, които се съхраняват в оригиналните си опаковки.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

На обекта няма източници на емисии от горивни процеси.
За технологични се ползва охладителна централа, със съдържание на охлаждащ агент R407С, в количество 30 кг. Инсталацията подлежи на контрол чрез проверка за течове, съгл. чл. 4, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на ЕП и на Съвета относно флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006. До момента не е въведено досие на системата.
Инсталацията подлежи на проверки за течове 2 пъти годишно съгласно чл. 4, пар. 3, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 517/2014 (съдържа ФПГ в количество 53 220 t CO2 еквивалент).
От 01.2017 г. е необходимо инсталацията да бъде етикетирана съгл. изискванията на чл. 12, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

3.3. Компонент „Опазване на водите“

Обекта се водоснабдява от водопроводната мрежа на населеното място за питейно-битови нужди, както и технологични цели. Предвидено е и противопожарно водоснабдяване.
На обекта е изградена канализационна система тип разделен. Дъждовните води се оттичат свободно по терена.
Битово-фекалните отпадъчни води от санитарните помещения, заедно с производствените отпадъчни води (формирани от плакнещата инсталация за нови бутилки, от измиване на технологичното оборудване и работните помещения), постъпват в изградена водоплътна изгребна яма. Съгласно представените технически проекти същата е с обем 39 м3. Към момента ямата е с незапълнен обем и от въвеждането на обекта в експлоатация до момента не се е налагало нейното почистване. Ямата е изградена съгласно изискванията, без преливна тръба. Оразмеряването на водните количества за питейно-битови нужди е приблизително 2,5 м3/ден и за технологични – 3 м3/ден по време на кампания и около 1,25 м3/ден през другия период. Като цяло населеното място е без изградена канализационна мрежа.
Общия брой водоползватели на площадката са трима души.

4.Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :

Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества”:

1. Да се изискат от доставчиците актуални ИЛБ на използваните в дейността химични вещества и смеси, в изпълнение на чл. 4, т. 3 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) Срок: 30.11.2016 г. Отг.: Управител
2. Да се изготви оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси във формáта, заложен със Заповед № РД-288/2012 г. на Министъра на ОСВ. Копие да се предостави в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.11.2016 г. Отг.: Управител
3. Да се представи в РИОСВ – Благоевград справка за използваните количества химични вещества и смеси от предприятието (винарната) за 2015 г.
Срок: 30.11.2016 г. Отг.: Управител
4. Да се изготви документация във връзка с чл. 4, т. 7, т. 8 и т. 11 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Срок: 30.11.2016 г. Отг.: Управител
5. Да се приложи в РИОСВ – Благоевград удостоверение за въвеждане в експлоатация. Срок: 27.10.2016 г. Отг.: Управител

Компонент „ Атмосферен въздух“:
1. Да се въведе досие на системата съдържаща ФПГ. Копие от досието на системата да се представи в РИОСВ - Благоевград. Срок: 21.11.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и срокове за тяхното изпълнение.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание ще бъдат предприети административно-наказателни действия.