Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Б и М - 07“ ЕООД – с. Елешница

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Б и М - 07“ ЕООД – с. Елешница

 

На основание Заповед № 335/11.10.2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 27.10.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект на „Б и М-07“ ЕООД, находящ се в с. Елешница. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци.
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които й въздействат, беше съставен Констативен протокол № 74-03/27.10.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава Решение № 01-ДО-269-0/20.05.2013 г. за извършване на дейности R12 и R13 на отпадъци от ИУМПС и ОЧЦМ издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.

Дейности с ОЧЦМ:
На площадката има 1 бр. кантар с товароносимост 500 кг. Монтирани са два броя камери за видеонаблюдение, свързани към ДВР – но на обекта липсва компютър и монитор и не се представят записи от произволно избрани дати за 1 година назад. Събраните отпадъци се съхраняват разделно като има обозначения с код и наименование на отпадъка. Съгласно изискването на ЗУО, при приема на ОЧЦМ не са оформяни декларации и сертификати за произход.

Дейности с ИУМПС:
На площадката видимо не се извършва разкомплектоване на ИУМПС. Определеното хале е оборудвано но същото не е използвано за тази цел. Предназначено е помещение за съхранение на отпадъци от третиране на ИУМПС като са обособени съдове. Площадката не разполага с везна за измерване на приетите ИУМПС, както и сключен договор за ползване на такава. Не са издавани удостоверения за разкомплектоване и не се представят при проверката. На обекта не се съхраняват екземпляри на годишни отчети за 2015 г. и не се удостоверява изпращането им в срок в ИАОС.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

„Б и М - 07“ ЕООД притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-269-0/20.05.2013 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството следва да има собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и да се уведоми РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 27.11.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.