Съдържание

Посетители

В момента има 319  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

ЕТ „ВСЕМИРА – ЛЕК – ЕМИЛ ВОЙНОВ” – с. Зелен дол

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „ВСЕМИРА – ЛЕК – ЕМИЛ ВОЙНОВ” – с. Зелен дол

 

На основание Заповед 322/27.09.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.10.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „център за разкомплектоване на ИУМПС“, находящ се с. Зелен дол, местност „Волого“, пл. № 058002. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти „Управление на отпадъците“ и „КПКЗ, ЕО и ДА“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- място за разкомплектоване на ИУМПС;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 71-25/13.10.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

ЕТ „ВСЕМИРА – ЛЕК – ЕМИЛ ВОЙНОВ“ притежава разрешение № 01-ДО-254-0/29.03.2013 г. издадено то директора на РИОСВ-Благоевград за извършване на дейност с кодове R12, R13 на ИУМПС.
За 2016 г.издадени 6 броя удостоверения за дерегистрация на ИУМПС, които са по утвърдения образец. На обекта се представя компютърна информационна система по чл. 22, ал. 1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.). обектът не разполага със собствена везна за измерване на теглото на приетите ИУМПС, но има сключен договор за ползване на автомобилна везна. Към удостоверенията за приетите ИУМПС са приложени и кантарни бележки, удостоверяващи измерването им. При продажбата на части втора употреба се оформят декларации по образец № 4, като към момента са оформени 21 броя, последната е от 14.09.2016 г.
При проверката се представят годишни отчети за календарната 2015 г. Представя се договор за предаване на отпадъци. Образуваните отпадъци се съхраняват в складово помещение с ограничен достъп, като са обособени корозоустойчиви съдове, обозначени с кодовете на отпадъците. Отпадък с код 13 02 08* се съхранява в метални варели с вместимост 200 л, налична е и обваловка. За отпадъците с код 16 01 03 е обособено място за съхранение, обозначено с кода на отпадъка.
При проверката се представят 3 броя заверени отчетни книги: 2 бр. заверени на 30.09.2013 г. и 1 бр. заверен на 15.06.2016 г. от РИОСВ-Благоевград. Съгласно същите на площадката е ракомплектован 1 брой ИУМПС за 2016 г., правени са записи за месеците, през които не са извършвани дейности с отпадъци. В таб. №3 са правени записи за отпадъци с кодове 16 01 03, 16 01 20, 16 01 12, 16 01 19, 13 02 08 и 16 01 07.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА ”

3.2.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.).
- Т2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за което се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО.
3.2.2. Операторите, извършващи дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствени заплахи за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр.96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно направление „КПКЗ, ЕО и ДА ”

  • Да се изготви собствена оценка за непосредствена заплаха за екологични щети и на случай на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр.96/2008 г.) и да се уведоми РИОСВ-Благоевград. Отг: Управител Срок: 20.11.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.