Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ТЕРА ХОЛД“ ЕООД – с. Дъбница

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ТЕРА ХОЛД“ ЕООД – с. Дъбница

Обект: Предприятие за производство на пелети от дървесна маса – с. Дъбница

На основание Заповед № 308/19.09.2016г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.09.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект Предприятие за производство на пелети от дървесна маса, с. Дъбница, Стопански двор, общ. Гърмен, стопанисванo от „Тера Холд“ ЕООД, гр. София, р-н Оборище, ул. „Бачо Киро“ № 49, ет. 2, община Столична, област София (столица).

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Дружеството извършва производствена дейност само на проверявания обект. По голямата част от площадката е заета от масивна сграда, разделена на две части. В едната част е разположена инсталацията за производство на пелети, а в другата се намира дървообработващ цех. Дървообработващия цех е отдаден от „Тера Холд“ ЕООД, гр. София под наем на фирма „Заимови“ ООД, с. Дъбница, чрез договор за наем със срок една година.
Освен масивната сграда територията на предприятието включва и:
- Открита площадка за съхранение/складиране на суровината;
- Площадка за предварителна подготовка на суровината;
- Сушилна инсталация;
- Група за допълнителна обработка и подготовка на суровината;
- Закрита площадка за складиране на готовата продукция, намираща се в масивната сграда.
- Склад за заваряване
Инсталацията за пелети се експлоатира от 2011 г. Номиналната производителност на инсталацията е 800 кг/ч. Към момента на проверката инсталацията работи с капацитет 2 тона/дневно.
Технологичния цикъл включва дробене, изсушаване, гранулиране чрез прес гранулатор, пресяване и разфасовка. Суровините за производството на пелети са отпадъчна иглолистна (борова) дървесина (капаци), трици и талаш. Суровината се доставя от външни фирми, за което бяха предоставени съответните документи.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 10-28/28.09.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ), и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
В дейността си предприятието не използва опасни химични вещества и смеси. Машините и автомобилната техника не се обслужват на площадката.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

Дружеството експлоатира инсталация за производство на пелети от дървесна маса, разположена в Стопанския двор на с. Дъбница. Към момента на проверката не се представя документ за въвеждане в редовна експлоатация на инсталацията за пелети.
Технологични процес включва следните етапи: Суровината (дървесни изрезки) се раздробява, посредством дробилка, разположена под навес зад основната сграда на цеха. Получената маса се смесва с талаш и трици и постъпва в барабанна сушилня с директен контакт на димните газове, захранва с топъл въздух от котел, изгарящ дървесни изрезки. Изсушеният материал постъпва в бункер, след което се подава към пелет-пресата. Готовите пелети се охлаждат, минават през сито и се пакетират. Димните газове се изпускат в атмосферния въздух, посредством въздуховод след барабанната сушилня към инсталацията за производство на пелети. Същият в момента на проверката е издигнат на около 0,5 м над покривната конструкция.
Инсталацията за производство на пелети подлежи на контрол чрез провеждане на собствени периодични измервания, съгласно чл. 62 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).

4.Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :

Компонент „ Атмосферен въздух“:

  1. Да се повиши височината на изпускащото устройство (въздуховод) след барабанната сушилня, най-малко на 3 м над покривната конструкция на сградата. Срок: 04.11.2016 г. Отг.: Управител
  2. Да се изпълни пробовземен отвор на изпускащото устройство след сушилнята, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г., с изм.и доп.), като същият бъде съгласуван с Директора на РИОСВ-Благоевград, заедно с приложена технологична схема. Срок: 04.11.2016 г. Отг.: Управител
  3. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от въздуховода след сушилнята с директен контакт, по показатели „прах“ и „органични вещества“, като общ въглерод, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „а“ от Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Срок: 16.12.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и срокове за тяхното изпълнение.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание ще бъдат предприети административно-наказателни действия.