Съдържание

Посетители

В момента има 244  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ИВИС” ЕООД – гр. Банско

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ИВИС” ЕООД – гр. Банско

На основание Заповед 251/05.08.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.08.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, находяща се гр. Банско, м. Ручовец, ПИ с идентификатор 02676.501.3588. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти „Управление на отпадъците“ и „КПКЗ, ЕО и ДА“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- места за съхранение на отпадъци;
- инсталациите и съоръженията.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите на околната среда, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 50-25/10.08.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
„ИВИС“ ЕООД притежава решение за дейност R13 на отпадъци 02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 01 11, 19 10 01, 19 12 02, 19 12 03, 20 10 40, 15 01 04, 16 01 11,16 02 13, 16 02 14, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 06, 16 06 05, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36. Решението е с № 01-ДО-264-1 от 06.06.2014 г., издадено от РИОСВ-Благоевград за площ от 500 кв. м.
За дейностите с ОЧЦМ:
- На обекта е осигурено 24-часово видиеонаблюдение, като са представени записи на произволно избрани дати и часове.
- Използва се електронна везна за измерване на постъпващите количества отпадъци, калибрирано до месец октомври 2016 г., с товароносимост 3 тона. Отпадъците от ОЧЦМ се съхраняват на места, обозначени с табели, както и в метален контейнер. При проверката се представя отчетна книга по Приложение № 6 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.), заверена от РИОСВ-Благоевград, която се води съгласно нормативните изискванията. При приемане на отпадъци от ОЧЦМ се оформят декларации за произход.
За НУБА:
- Площадката е обозначена с табели „Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори и събират се пълни с електролит“. На обекта са наличните акумулатори се съхраняват под навес с бетонирана основа, изградена е обваловка, осигурен е затворен контейнер. Поставени са надписи с кода и наименованието на отпадъците.
ИУЕЕО се съхранява на обозначено място с кодове на отпадъците, съгласно Наредба № 2, под навес върху бетонирана повърхност.
Представя се отчетна книга по Приложение № 2 Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.), в която са правени записи за приетите отпадъци с кодове 20 01 36 и 16 06 01. Представят се годишни отчети за 2015 г., които са изпратени в срок в ИАОС. Отпадъците се предават въз основа на писмен договор.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА ”

1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008).
- Т2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за което се изисква разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел І от ЗУО.
2. Операторите, извършващи дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствени заплахи за екологични щети и случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр.96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно направление „КПКЗ, ЕО и ДА ”

  • Да се изготви собствена оценка за непосредствена заплаха за екологични щети и на случай на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр.96/2008 г.) и да се уведоми РИОСВ-Благоевград. Отг: Управител Срок: 30.09.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено едно предписание с поставен срок и отговорно лице за отстраняването му.
За изпълнението му ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.