Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 234/22.07.2016 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 03.08.2016 год. беше извършена проверка на място на обект “Благоевград БТ” АД, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ № 1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Управление чистотата на атмосферния въздух“, „Опасни химични вещества“, „КПКЗ, ЕО и ДА“ и „Води“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
- парокотелна централа (ПКЦ);
- харманоподготвителни цехове (ХПЦ)- №1 и №2;
- цех „производство на цигари”;
- климатично отделение и компресорно;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- складове и площадки за съхранение на генерираните отпадъци

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 22-02/03.08.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ДВ, бр. 102/2015 г.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в четири складови помещения, а именно:
- Склад за съхранение на соуси и аромати;
- Склад за съхранение на гориво – смазочни материали, почистващи препарати и обезмаслители;
- Склад за спомагателни материали, в който е организирано съхранението на спирта;
- Склад за съхранение на химикали към химическа лаборатория.
Съхранението на химикалите е организирано, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) и изготвената от дружеството оценка на безопасността на съхранение на същите.
Извърши се проверка на всички складове. Не се установиха разливи и несъответствия за съвместимост на съхраняваните химични вещества и смеси.
Има отговорни лица, определени със заповеди на Изпълнителния директор на дружеството, относно съхранението на опасните химични вещества и смеси. Работещите и отговорниците за съхранението минават на задължително обучение и запознаване с всички изисквания за съхранение и употреба на химикалите.
За всички употребявани и съхранявани на обекта ОХВ и смеси дружеството е изискало от доставчиците си и съхранява актуални информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 - REACH и изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 - CLР.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

3.2.1. Организирани източници от горивни процеси
Обектът притежава парокотелна централа с четири броя парни котли (2 бр. тип ПКМ 6.5, всеки по 5 MW и 2 бр. тип КМ 12 по 9 MW), т.е с обща номинална мощност 28 МW. Димните газове се изпускат през 4 броя комини. Котлите изгарят природен газ.
За инсталацията е издадено РЕПГ. Във връзка с постъпило искане от дружеството е променена честотата на извършване на собствени пириодични измервания от неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух от един път на година на един път на две години, съгласно чл. 31, ал.1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999г., с посл. изм. ). От 2012 г. котлите са преустроени да изгарят гориво природен газ и СПИ през 2012 г., 2013 г. и 2014 г. показват спазване на НДЕ по показатели „серен диоксид“, „азотни окиси“ и „въглероден оксид“ регламентирани в Приложение № 7 към чл. 21 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
3.2.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност.
- цех „Подготовка на тютюни“ – прахоуловителна инсталация (ПУИ) с два броя изпускащи устройства, подлежащи на контрол чрез измервания на показател „прах“, променена е честотата на извършване на собствени пириодични измервания от неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух от един път на година на един път на две години .
- цех „Подготовка на тютюни – участък „Тоустиране на тютюни“ – емисии на амоняк от един брой изпускащо устройство. При проверката е констатирано, че е монтирано пречиствателно съоръжение филтърна касета за улавяне на отделящият се амоняк (интензивно миришещо вещество). Представя се дневник с график за поддържане на пречиствателното съоръжение – подмяна на зеоолита.
3.2.3. Относно спазване изискванията на Регламент 517/2014 г. на Европейския парламент и на съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 г., и на Наредбата за прилагане Регламент (ЕО) 1005/2009, относно веществата, които нарушават озоновия слой.
Към момента на проверката се експлоатират пет броя инсталации със съдържание на R 22 (2 бр. по 12,5 кг и 2 бр. по 4,7 кг.).
Изведеният от употреба R-22, който е класифициран като утпадък е предаден на „С.А. България“ ЕООД на 14.07.2016 г.
При проверката се представят досиета на системите на всички хладилни и климатични инсталации, в които са отразени необходимият брой проверки за течове/херметичност. Проверките се извършват от лице притежаващо необходимият документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Представен е годишен отчет с информация за хладилните и климатични инсталации в нормативно установения срок.

3.3. Компонент „Води“

Дружеството е абонат на «ВиК» ЕООД - Благоевград има сключени договори за отвеждане на производствени отпадъчни води от 2009 г. за двете производствени площадки. Съгласно договорите дружеството има задължение да извършва собствен мониторинг в присъствието на оператора на канализационната мрежа от акредитирана лаборатория. Дружеството представя редовно резултатите от собствения мониторинг в РИОСВ – Благоевград не са констатирани нарушения на ПДК по контролираните показатели.

3.4. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

3.4.1. Дружеството извършва дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., ):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.4.2. Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ бр. 96/2008 г.) за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”,съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000 г., с посл. изм. ДВ, бр. 102/2015 г.).
1. Да актуализира и представи в РИОСВ Благоевград актуализирана оценка за безопасното съхранение на химични вещества и смеси, съгласно чл. 9, ал. 1 на Наредбата (ДВ, бр. 43/2011г.). Срок: 05.12.2016 г.
Отг.: Изп. Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.