Съдържание

Посетители

В момента има 185  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Химтех - 2003“ ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Химтех - 2003“ ООД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 198/28.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 28.07.2016 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Химтех - 2003“ ООД , находяща се в гр. Гоце Делчев.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации, находящи се на производствената площадка на дружеството:
- Производствено помещение, в което се извършват дейностите по “производство на антифриз”, “производство на течност за чистачки” и ”производство на каучукови изделия“;
- Помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 24-20/ 28.07.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основна дейност на дружеството е производство и търговия на антифриз, зимна течност за чистачки и каучукови плочи. Обектът работи сезонно, при наличие на поръчки.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
Инсталацията за производство на технически каучукови изделия е регистрирана, съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух ( ДВ, бр. 45/ 1996 г., с изм. и доп.). При производството на технически каучукови изделия се използва еднокомпонентно полиуретаново лепило.
За производството на антифриз и зимна течност за чистачки се използват, съответно моноетилен или монопропилен гликол, и метанол.
В законоустановения срок в РИОСВ - Благоевград е представена Декларация за консумацията и количеството вложени органични разтворители през календарната 2015 г., според която не се превишава праговата стойност за консумация на разтворители (ПСКР), регламентирана в Таблица 1 към Приложение № 2 на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове произтичащи от него.
Предприятието се определя като потребител надолу по веригата на вещества и смеси, съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).
Към момента на проверката фирмата произвежда каучукови удароустойчиви плочи и технически каучкукови изделия. За използваните опасни химични вещества и смеси са представени ИЛБ на английски език, а някои са с неактуална редакция.
В производството на антифриз и зимна течност за чистачки, дружеството е изготвило информационни листове за безопасност (ИЛБ) за произвежданите продукти (зимна течност за чистачки и два вида антифриз), съгласно чл. 31 на REACH. Работи се по изготвяне на доклад за безопасност на смесите, като част от ИЛБ, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1227/2008. Дружеството е класифициралo химичните смеси, съгласно чл. 4 на Регламент (ЕО) № 1227/2008 относно класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси, в съответствие с Дял ІІ на Регламента.
Според изискванията на чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.), химичните вещества и смеси се съхраняват в обособено складово помещение, непосредствено до технологичната зала. Същото има изградена вентилация, пожароустойчив под, поставени са адсорбенти и пожарогасителни средства.
При проверката е представена оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси с последна актуализация 28.03.2015 г., но има непопълнени данни, които е необходимо да бъдат технически допълнени.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Фактор „Опасни химични вещества”

  • Да се актуализират ИБЛ на използваните опасни химични вещества и смеси и да се представят в РИОСВ – Благоевград, съгласно чл. 4, т. 2 на Наредбата. Срок: 03.10.2016 г.; Отг.: Управител
  • Да се извърши актуализация на оценката за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно формата за документиране по чл. 9 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). Срок: 03.10.2016 г.; Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението им ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.