Съдържание

Посетители

В момента има 137  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„СТАК” ООД - с. Дрангово

  Д О К Л А Д

за извършена проверка на „СТАК” ООД - с. Дрангово

 

На основание заповед №153/02.06.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.06.2016 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „СТАК” ООД, находяща се в с. Дрангово, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти във връзка със спазване нормативните изисквания за опазване на околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех за отливане на детайли от стомана и чугун (леярна);
- Цех за механична обработка;
- площадка за съхраняване на приетите отпадъци;
- площадка за съхраняване на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е отливане на детайли от стомана и чугун, като за суровина се използват ОЧЦМ, и механична обработка на детайлите. Дейността се извършва на площадка, собственост на дружеството.
По време на извършването на текущия контрол, върху факторите, които ѝ въздействат, се състави Констативен протокол № 44-24/21.06.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор „Отпадъци”

Дружеството има заверени работни листове за класификация на отпадъците в РИОСВ-Благоевград.
Отпадъците се съхраняват на определените за това места в съдове, обозначени с кода на отпадъка.
За обекта има заверени отчетни книги за отпадъците, които се водят съгласно нормативните изисквания. Подготвени и изпратени в ИАОС са годишните отчети за отпадъците за 2015 г..
Дружеството притежава издадени от директора на РИОСВ-Благоевград Решение №01-ДО-274-0 от 04.09.2013 г. за дейности по третиране на ОЧЦМ и регистрационен документ №01-РД-240-0 от 08.05.2013 г. за извършване на дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци. На площадката се извършват дейности с кодове: R12 (сортиране, рязане), R4 (претопяване) и R13 (съхраняване). Леярната разполага с два броя индукционни пещи.
ОЧЦМ се приемат само от физически и юридически лица по смисъла на ТЗ, въз основа на писмени договори.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

3.2.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.).
3.2.2. Операторите, които извършват дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).
До момента дружеството няма изготвена такава оценка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

  • Да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.) и да уведоми писмено РИОСВ - Благоевград Срок: 22.07.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.