Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Еко 5 пелет“ ЕООД - гр. Добринище

  Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Еко 5 пелет“ ЕООД - гр. Добринище

 

На основание Заповед № 143/27.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 14.06.2016 г. беше извършена проверка на място на Цех за производство на пелети, находящ се в УПИ IV, пл. № 37 в кв. 114 по плана на гр. Добринище, експлоатиран от “Еко 5 пелет“ ЕООД, гр. Добринище.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Управление на отпадъците“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на инсталацията за производство на пелети, както и на местата за съхранение на отпадъци.
Технологичният процес включва следните операции:
- раздробяване на биомасата до чипс;
- съхранение на влажната суровина;
- изсушаване на смления материал в барабанна сушилня ;
- смилане на чипса в чукова мелница;
- пелетизиране на материала на преса;
- охлаждане;
- опаковка.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен КП № 19-20/ 14.06.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Дружеството експлоатира инсталация за производство на пелети от отпадъчна негодна дървесина, изкупувана от горското стопанство, и дървени изрезки – от дървопреработващи фирми. При проверката бяха представени документи, удостоверяващи собствеността на имотите, върху които е разположен цеха за пелети, както и Удостоверение № 39/19.11.2014 г. за въвеждане в експлоатация на строеж „Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 21498.114.63.1 и пристройка към нея в „Цех за пелети“ – V категория“, издадено от главния архитект на община Банско.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

На производствената площадка са обособени две производствени сгради. В първата, където се извършва раздробяването на суровината, са разположени дробилка за клони и капаци, и дробилка за ситно смилане. Във втората сграда е разположена инсталацията за производство на палети, включваща: силоз за съхранение на влажната суровина (чипс); барабанна сушилня с директен контакт, захранвана от котел, изгарящ чипс и кори, отпадащи от използваните суровини; чукова мелница; силоз за сухи стърготини; пелетпреса; охладител за пелети и пакетираща машина. След чуковата мелница са разположени 2 броя циклони, като събраният дървесен прах се насочва към пелетпресата. След охладителя към пелетпресата има трети циклон, от който дървесния прах се събира в чували и се изгаря в котела.
Изпускащото устройство след сушилнята с директен контакт завършва с циклон, разположен над покривната конструкция, от който директно се изпускат димните газовете в атмосферния въздух.
Барабанната сушилня с директен контакт подлежи на собствени периодични измервания (не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години) за спазване на нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно чл. 62 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Предвид изискванията на чл. 10 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.) измерванията на емисиите на вредни вещества в производствени и вентилационни газове се извършват след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение. В тази връзка е необходимо да се изгради изпускащо устройство (комин) след циклона над покрива.

3.2. Фактор” Отпадъци”

На обекта се образуват отпадъци от дървесни кори, получени при разтоварване на дървения материал. Същите се изгарят в котела, захранващ сушилнята. Образуват се и отпадъци от опаковки замърсени с опасни вещества – използват се грес, спрейове против ръжда; образуват се абсорбенти – кърпи замърсени с масло, трици за попиване на разливи. От ремонтната работилница, оборудвана с цел техническа поддръжка на инсталацията, се образуват отпадъци – метални лагери, които се събират и съхраняват в метален съд. Фината дървесна прах, отпадаща от циклона след пелетпресата, се изгаря в котела.
Дружеството приема от дървопреработващи фирми отпадъци, представляващи дървесни изрезки, използвани за производството на пелети.
Към момента не е извършена класификация на отпадъците, образувани от дейността на дружеството, съгласно изискванията на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). За дейностите по третиране (оползотворяване) на дървесни отпадъци – раздробяване, пелетизиране и изгаряне, дружеството не притежава регистрационен документ по реда на чл. 78, ал.1, и във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъци ( ДВ, бр. 53/2012 г.).
Продукцията се изнася основно в Република Гърция, но през 2016 г. са реализирани и продажби в Република България. В тази връзка дружеството е задължено по смисъла на чл. 59, ал.1 от ЗУО и дължи продуктова такса за пуснатите на пазара в Република България опаковани стоки. Пелетите се опаковат в полиетиленови опаковки, нареждат се на дървени палети, които се обвиват в стреч фолио. До момента продуктова такса не е заплащана.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Компонент „Атмосферен въздух”
1. След циклона над покривната конструкция да се изгради изпускащо устройство (комин), като същото бъде с височина, отговаряща на чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). За предприетите действия да се уведоми РИОСВ- Благоевград писмено. Срок: 31.08.2016 г. Отг.: Управител

2. Да се изпълни пробовземен отвор на изпускащото устройство (комин) след сушилнята с директен контакт, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6/ 1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Пробовземната точка, заедно с приложена технологична схема, да бъде съгласувана с Директора на РИОСВ – Благоевград, съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6/ 1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Срок: 31.08.2016 г. Отг.: Управител

3. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, от комина след сушилнята с директен контакт, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „а“ от Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Резултатите да се представят в РИОСВ - Благоевград с доклад, по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.) Срок: 30.11.2016 г. Отг.: Управител

Фактор “Отпадъци”
1. Да се извърши класификация на отпадъците, като в РИОСВ – Благоевград се представят работни листове по приложение № 5 от Наредба № 2/2014 г. (ДВ, бр. 66/2014 г.). Срок: 29.07.2016 г. Отг.: Управител

2. Да се представи в РИОСВ – Благоевград Заявление по Образец № 1 на извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) Срок: 31.08.2016 г. Отг.: Управител

3. Да се представят в РИОСВ – Благоевград документи, удостоверяващи заплащането на продуктовата такса за 2016 г., по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) Срок: 31.08.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението им ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.