Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„СЕА КАРС” ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „СЕА КАРС” ЕООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед №113/22.04.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.05.2016 г. се извърши проверка на място на обект „Автосервиз Peugeot“, находящ се в землище на с. Лешница, общ. Сандански, експлоатиран от „Сеа Карс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Станке Димитров“ №5
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- камера за боядисване на автомобили;
- площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - автосервизна дейност и продажба на автомобили. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №20-06/11.05.2016 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За боядисване на автомобили и части от автомобили автосервиз Peugeot използва камера. Камерата за боядисване е съоръжена с филтри на вход и изход за улавяне на емисиите от летливи органични съединения, които се почистват на определени работни часове (2 000 часа). Отработените часове се следят на ел. система на камерата. За нанасяне на покрития се ползват продукти, попадащи за контрол съгл. Приложение №1 към чл. 1, категория Б „Авторепаратурни продукти“ от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторпаратурни продукти (ДВ бр 20/2007 г., с изм. и доп.). В нормативно установеният срок (31.03.) е представена в РИОСВ- Благоевград декларация за употребените през 2015 г. продукти от категория Б „Авторепаратурни продукти“. Съгласно представената информация през 2015 г. са ползвани продукти Sikkens, Dyna и Lesonal. От началото на 2016 г. не се поддържа системата за смесване на бои. Количествата, необходими за боядисване се поръчват от вносителя „Деси Т“ ООД. Използват се и продукти на Novol, с вносител „Бул Грийс“ ЕООД, гр. Сандански- акрилен безцветен лак, китове и грундове. Същите се декларира, че не са използвани през 2015 г.

Според управителката в автосервиз Peugeot не се ползва станцията за извличане на охлаждащ агент- фреон R 134 а, и през 2015 г. не са използвани количества. Използва се външна услуга от друг автосервиз. При проверката не се представя договор за услугата.

3.2. Фактор” Отпадъци”

Дружеството извършва автосервизна дейност на една площадка. Притежава заверени работни листове за класификация на отпадъците за 13 бр. отпадъка. Към момента на проверката по информация от управителя на дружеството осветлението на обекта се поддържа от „Аделина стил“ ЕООД, а постъпващите в сервиза коли (вкл. лизингови) по отношение на автомобилни гуми се обслужват на външен обект на фирма ЕТ „Буковски- 121“, гр. Сандански. Договори за услугите не се представят. На обекта се представя 1 бр. отчетна книга за отпадъците, заверена от РИОСВ на 09.04.2014 г., както и в момента на проверката. Представя се екземпляр от годишния отчет за отпадъците за 2015 г. , който е изпратен в срок до ИАОС- София. Същото се доказва с документ от куриерска фирма. Представят се идентификационни карти и приемно- предавателни протоколи с „Феникс Дупница“ ООД, както и писмен договор оформен на 25.05.2015 г. между двеге дружества.

При огледа на обекта са посетени местата за съхранение на образуваните отпадъци. Навесът и откритата част на площадката, които се използват за целта са разположени в гръб на обекта. Установено е, че около съдовете за отработените масла е налична обваловка и има абсорбент. За отделните видове отпадъци са подсигурени отделни съдове, които са обозначени с кода на съхранявания отпадък. За битовите отпадъци са осигурени два броя контейнери тип „Ракла“. Същите се обслужват от „Стройкомтранс“ ЕООД всяка седмица. При огледа на съдовете за битови отпадъци се установи, че същите са запълнени, като съдържанието е основно с опасни и производствени отпадъци (опаковки замърсени с опасни химични вещества, абсорбенти, дунапрен, въздушни филтри, хартиени, картонени и пластмасови опаковки). Докато тече проверката отпадъците от контейнерите са сортирани и са насочени към съответното място за съхранение.

Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 2, т. 5 от ЗУО (ДВ бр.53/2012 г.) от управителя на дружеството не е определено лице за опасните отпадъци. При предаване на отпадъците от метали са оформени сертификати за произход по образеца одобрен от Министъра на ОСВ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Отпадъци”

  • Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 2, т. 5 от ЗУО, управителят на дружеството да определи със Заповед отговорно лице за опасните отпадъци. Копие от Заповедта да се изпрати в РИОСВ- Благоевград.Срок: 31.05.2016 г.
  • Да се представят в РИОСВ- Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014 г.) за тези, за които не е проведена процедурата.Срок: 31.05.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.