Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Росела” АД – гр. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Росела” АД – гр. Симитли

 

На основание заповед № 108 /19.04.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.05.2016 г. беше извършена проверка на място на обект “Оранжериен комплекс”, находящ се в гр. Симитли, експлоатиран от “Росела” АД – гр. Симитли. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- хидропонна зала;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
- помещения и площадки за съхранение на генерирани отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр.10 / 2000г., посл. изм. ДВ, бр. 63 /2010г.) и във връзка със задълженията на дружеството като «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 - REACH.
Изготвената оценка на безопастността на съхранение на опасни химични вещества и смеси е изготвена съгласно утвърден формат от Министъра на околната среда и водите. Същата е непълна по отношение на списъка на съхраняваните вещества и смеси. При проверката се установи наличие на още осем броя, които не са описани в оценката.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в хидропонната зала. Същите са в количества, необходими за задоволяване на нуждите на технологичния процес от една седмица.
На обекта са налични информационни листове за безопасност само за част от употребяваните химикали. Дружеството има задължение да съхранява и да има налични ИЛБ за всички употребявани химикали на български език в период от 10 години.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г. с изм. и доп.):
т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ бр. 96/2008 г.) за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се изискат ИЛБ за всички употребявани химикали и се актуализира оценката за безопастността на съхранение на същите. Копие да се представи в РИОСВ - Благоевград. Срок: 15.06.2016 г. Отг.: Изп. директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.