Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„РОК - 2005“ ООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „РОК - 2005“ ООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед № 77/28.03.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.04.2016 г. е извършена проверка на място и по документи на обект “ТМСИ, бетонов център и депа за инертни материали”, находящ се в землище на с. Дамяница, общ. Сандански, стопанисван от „РОК 2005” ООД гр. Сандански. Проверката е комплексна и е във връзка със спазване на изискванията заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- бетонов център;
- депа за строителни материали;

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

В деня на проверката работи само ТМСИ, бетоновият център не работи. По информация на управителя, обектът работи епизодично при наличие на заявен интерес от клиенти. Работи се с налична суровина, депонирана на производствената площадка.
За проверката е съставен Констативен протокол № 34-03/13.04.2016 г.

3.1.Компонент „Почви“

Проверката е извършена на основание Заповед № 76/28.03.2016 г. на директора на РИОСВ Благоевград във връзка с произтичащи задължения от чл.31 ал.1 т.1 и чл. 13 т. 10 от Закона за почвите (обн. ДВ бр. 89 от 2007 г.)
Обектът е разположен върху терен, собственост на дружеството, с площ 19.247 дка.
По време на проверката по документи са представени разрешителни документи за промяна на предназначението на земята и строителни книжа.
При проверката на място, не са констатирани нарушени и/или замърсени терени от дейността на обекта.

3.2. Компонент „Води“

Проверката е извършена във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено Разрешително за заустване № 43120037/04.08.2009 г., чийто срок е продължен с Решение № ПО-01-74/21.05.2013 г. на директора на БД“ЗБР“ Благоевград.
С вх. № ЕП-216/31.03.2016 г. в РИОСВ Благоевград, е внесен доклад, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за предходната 2015 г.
Поради неритмична работа на обекта, дружеството е провело мониторинг на заустваните води само един път /схемата на пробовземане е на 4 месеца/.
Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/.
Бетоновият център не работи. Отпадъчните води от бетоновия център не се заустват -ползват се в оборотен цикъл.
С Протокол за вземане на извадка от води № 150/13.04.2016 г.е взета проба от отпадъчни води на изход от утаителя, преди заустване в р. Склавска за изпитване.
Измерено pH-8.51, Q-по разрешено водно количество.
За първото четиримесечие на 2016 г. е извършено пробовземане на отпадъчни води, в изпълнение на собствен мониторинг, но резултатите все още не са готовии ще бъдат предоставени в РИОСВ Благоевград допълнително.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.