Съдържание

Посетители

В момента има 219  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД - гр. София

 

На основание Заповед № 92/08.04.2016 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 13.04.2016 год. беше извършена проверка на място на обект “Сепарираща инсталация за отпадъци от опаковки“ находящ се в гр. Благоевград, ул. „Вихрен“ № 2, експлоатиран от „Екобулсорт“ ЕАД, гр. София. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП № 06-02/13.04.2016 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на „Сепарираща инсталация за отпадъци от опаковки обслужваща системата за разделно събиране на община Благоевград"

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Дружеството извършва дейности по третиране на отпадъци от опаковки.

3.1. Фактор “Отпадъци”

Площадката е разположена в промишлена зона на гр. Благоевград, ул. „Вихрен“ № 2, която се ползва от „Екобулсорт“ ЕАД, гр. София въз основа на договор за наем от 02.06.2014 г. с „Феникс Благоевград“ ООД. Инсталацията е въведена в експлоатация с Разрешение № 58/01.08.2014 г. на община Благоевград. Дружеството притежава Регистрационен документ № 01–РД–312–0/23.07.2014 г. за дейности по третиране на отпадъци. Капацитета на сепариращата инсталация е 1500 тона годишно. Сепарирането се извършва ръчно на различни видове опаковки и се поставят в биг бегове. На края на транспортната лента е поставен контейнер, в който постъпват негодните за сепариране отпадъци, които се депонират в ДТБО – с. Бучино.
Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191212, за последния дружеството притежава доклад за основно охарактеризиране съгласно чл. 35 от Наредба № 6 (ДВ, бр.80/2013 г.). В РИОСВ – Благоевград са заверени 10 броя отчетни книги по Приложение № 4, които се водят съгласно нормативните изисквания.
„Екобулсорт“ ЕАД притежава регистрационен документ № 01-РД-1012-02/22.07.2015 г. за транспортиране на отпадъци.
Отпадъците генерирани от дейността на дружеството се предават въз основа на писмени договори.

3.2.Направление “КПКЗ, ЕО и ДА”

За дейностите извършвани от дружеството, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г. посл. Изм. и доп. бр. 53/2012 г.) е изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ бр.96/2008г.).

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.