Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Метикс” ООД- гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Метикс” ООД- гр. Петрич

 

На основание Заповед №42/24.02.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.03.2016 г. се извърши проверка на място на обект „Предприятие за производство на електрически табла и комплектни трансформаторни постове“, находящ се в гр. Петрич, ул. „Свобода“ №49.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството извършва производствена дейност на две площадки.
Площадка №1, гр. Петрич, ул. „Свобода“ №49 (УПИ XV, кв. 4)- производство на електрически табла. Дейността се извършва в едно хале със следните участъци:

 • участък „Разкрой, огъване и щанцоване на метални изделия“;
 • участък „Монтаж на ел. табла“;
 • участък „Прахово боядисване на метални изделия“;
 • котелно с котел за отопление;
 • климатични инсталации;
 • места за съхранение на генерираните отпадъци.

Площадка №2, гр. Петрич, ул. „Свобода“ №48- производство на комплектни трансформаторни постове. Дейността се извършва в едно хале, в което се правят бетонови отливки на трансформаторните постове. Определени са места за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на електрически табла и комплектни трансформаторни постове. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Обектът се проверява за първи път по ЗООС и подзаконови нормативни актове. При проверката е съставен Констативен протокол №6-06/10.03.2016 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Площадка №1

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на халето се ползва котел на газово гориво (с работна среда вода), с топлинна мощност 310 кW, който не подлежи на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). В участък „Разкрой, огъване и щанцоване на метални изделия“ е изградена вентилационна инсталация (компресорно- кондензаторна система за въздушно охлаждане с флуорсъдържащи парникови газове).

3.1.2. За нанасяне на прахови покрития върху метални изделия се използва технологична линия за прахово боядисване, включваща:
- агрегат за предварителна подготовка с газово подгряване;
- сушилня с газово подгряване;
- комплекс за нанасяне на прахови бои (струйно нанасяне с пистолет в кабина). След кабината е монтиран циклон със съд за събиране на полимерния прах, който отново се влага и филтърен блок със събирателен резервоар и система за обратно продухване на филтрите със сгъстен въздух;
- пещ за формиране с газово подгряване;
- монорелсов подвесен конвейр.
Линията за прахово боядисване няма изпускащо устройство в атмосферния въздух.

3.1.3. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
На площадка №1 се експлоатира оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове, както следва:

 • в участък „Разкрой, огъване и щанцоване на метални изделия“- 2 бр. климатични системи със съдържание на R 410 А по 8 кг и 2 бр. климатични системи със съдържание на R 407 С по 7 кг;
 • в участък „Монтаж на ел. табла“ 4 бр. колонни климатични системи със съдържание на R 410 А по 4.25 кг всяка.

При проверката се представят Досиета на системите за всички инсталации, в които са отразени проверки за течове за 2013, 2014 и 2015 г. Съгл. чл. 4, параграф 3, буква „а“ оборудването подлежи на проверки за течове 1 път годишно. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене. Изготвен е годишен отчет, който не е представен в РИОСВ- Благоевград (приложен е към констативния протокол).

Площадка №2
3.2.1. Отоплението на халето е с керамични газови излъчватели.
3.2.2. На открито извън халето се извършва нанасяне на покрития върху метални повърхности, с продукти съдържащи органични разтворители.

3.2. Фактор” Отпадъци”

Дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъците за 4 бр. отпадъка, които се образуват на площадка №1 (ул. „Свобода“ №49). При оглед на площадката се установи, че на обекта се генерират и други отпадъци, за които не е проведена процедурата по реда на Наредба №2/2014 г. (ДВ бр. 66/2014 г.)- хартиени и картонени опаковки, абсорбенти, замърсени с опасни вещества. Към момента на проверката и двата отпадъка са налични, като се съхраняват на места обозначени за други видове отпадъци. За площадка №2 не е извършена клакификация на отпадъците. На площадка №1 се представят 2 бр. отчетни книги за отпадъците- по приложение №1 от Наредба №1 (ДВ бр. 51/2014 г.). същите са заверени на 12.07.2013 г. Видно от книгите през 2015 г. са предавани само отпадъци от черни метали и отпадъци от хартия и картон. Представят се документи удостоверяващи предаването- кантарни бележки и писмен договор (от 25.01.2013 г.). При проверката се представят екземпляри от годишните отчети за отпадъците за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. Отчетът за 2015 г. е изготвен и изпратен в срок до ИАОС- София. Представя се оформена обратна разписка за получаването му.

Сравнявайки информацията по отчетни книги и годишни отчети се установява несъответствие в количествата на отпадъците от черни метали и отпадъци от хартия и картон. По документи също количеството на луминесцентните тръби следва да бъде 20 бр., докато в склада се съхраняват 6 бр. До приключване на проверката липсващите луминесцентните тръби са прехвърлени към складовото помещение, разположено на площадка №2.

Материалите, с които се работи се закупуват от българския пазар. Готовата продукция се реализира изцяло на българския пазар. Продукцията се опакова като се използва велпапе и стреч фолио. Дружеството се явява задължено лице по чл. 59 от ЗУО. Задълженията се изпълняват чрез „Екопак България“ АД. Представя се Удостоверение №1212/01.04.2007 г., важащо до 31.12.2017 г. При проверката се представят още вътрешно- фирмена спецификация за 2016 г. (приложена към констативния протокол), месечни справки- декларации, електронна разпечатка за преведени такси към „Екопак България“ АД за 2014 и 2015 г.

Дружеството разполага със собствен автотранспорт като транспортните средства се обслужват от ЕТ „Универсал- Нено Божидаров“, гр. Петрич. Представя се договор за техническо поддържане и и ремонт на превозните средства.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно компонент „Атмосферен въздух”

 • Да се преустанови незабавно нанасянето на покрития върху метални повърхности на открито. Срок: до изграждане на инсталация (30.05.2016 г.)
 • Да се монтира инсталация за нанасяне на покрития, съоръжена с необходимите пречиствателни съоръжения. За предприетите действия да се уведоми в РИОСВ- Благоевград писмено. Срок: 30.05.2016 г.

Относно фактор „Отпадъци”

 • Да се представят в РИОСВ- Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014 г.) за отпадъците, които се генерират на площадка №1 и площадка №2 (за които не е проведена процедурата). Срок: 31.03.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.