Съдържание

Посетители

В момента има 454  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„АБ КАФТАНОВИ” ООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „АБ КАФТАНОВИ” ООД - гр. Сандански

На основание Заповед №24/09.02.2016 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 25.02.2016 год. беше извършена проверка на място на обект “Оранжерии“ находящ се в землищата на с. Ново Делчево и с. Дамяница, община Сандански, експлоатиран от „АБ Кафтанови“ ООД, гр. Сандански. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП № 03-02/25.02.2016 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Оранжерии – 3 блока;
- Котелни централи – 3 бр.;
- Помещения и места за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Дружеството е с дейност растениевъдство, която се извършва на площ от 19.6 дка. Отглеждането на зеленчуци е по почвен начин.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух“

За отопление на оранжерийните блокове дружеството експлоатира 3 бр. котелни централи.
– Котелно № 1 с три броя водогрейни котли - всеки с топлинна мощност по 1000 КW.
- Котелно № 2 с два броя водогрейни котли - всеки с топлинна мощност по 1000 КW.
- Котелно № 3 с два броя котли котлите са с мощност по 300 КW.
Нито един от котлите няма пробоотборна точка и до момента не са извършвани собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
Не се водят дневници, в които се отразяват работните часове на котлите.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

За своята производствена дейност дружеството употребява водоразтворими торове. Торовете са на основата на азот, фосфор, калий и микроелементи. Фитохимичната защита се осигурява от външен агроном с договор за обслужване.

3.3. Направление “КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството не извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент “Атмосферен въздух”:

  • Да се въведат и водят дневници на котлите (7 бр.), в които да се отразяват в които да се отразяват часовете работа/часове, дата, количество гориво. Копия от дневниците да се представят в РИОСВ – Благоевград. Срок: 11.03.2016 г., Отг.: Управител

Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

  • Да се представи справка за вида и количествата употребени торове през календарната 2015 г. Срок: 15.03.2016 г., Отг.: Управител
  • Да се представи договор за агрохимическото обслужване на оранжерията с агроном М. Манолев. Срок: 15.03.2016 г., Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирото несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за неговото отстраняване.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.