Съдържание

Посетители

В момента има 459  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ВИХРЕН ТРЕЙД” EООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ВИХРЕН ТРЕЙД” EООД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 9/14.01.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.01.2016 г. се извърши проверка на място на обект стопанисван от “ВИХРЕН ТРЕЙД” EООД, находящ се в гр. Благоевград, Втора промишлена зона.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дейността на обекта е разкрояване и ушиване на саи за обувки. Извършена е проверка на работните помещения както и на помещенията за съхранение на отпадъци и на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 2 - 14/21.01.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Отпадъци“

Дружеството има заверени работни листове за част от отпадъците, които се генерират от дейността му, с кодове: 040199, 040299, 070213, 150101, 150110* и 200121*. При оглед на обекта е установено и съхранение на голямо количество негодни опасни химични вещества, които не са инвентаризирани и за които няма заверен работен лист.
За отпадъците не са създадени условия за безопасно и разделно съхранение. Разделно се ссъхраняват само отпадъци с кодове 150110* и 200121*, но местата не са обозначени.
При проверката се представят 2 броя отчетни книги за отпадъци по приложение № 1 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичини регистри (ДВ бр. 51/2014 г.). Книгите не отговарят на нормативните изисквания – не са прошнуровани и прономеровани, не са заверени от директора на РИОСВ-Благоевград. Не се представят договори или други документи удостоверяващи за предаването на отпадъците за последващо третиране.
„ВИХРЕН ТРЕЙД“ ЕООД се явява задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците, тъй като пуска на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци – опаковки. По време на проверката, дружеството представя документи за заплащане към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ на дължимата продуктова такса.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е във връзка с изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Основната дейност на дружеството е производство на саи за обувки на ишлеме. Ползват се два вида лепила, за които няма информационни листове за безопасност /ИЛБ/. Представените ИЛБ са за сходни химични смеси. Наличните на обекта количества са по две опаковки от двата вида. Същите се съхраняват в метален шкаф в цеха за саи.
При проверката се установи, че дружеството прави проби за пускане в производство на две инсталации – за отливане на каучукови ходила и полиуретанови ходила с директно леене. За продуктите, с които се извършват тези операции, дружеството не разполага също с ИЛБ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Фактор „Отпадъци“:

  1. За отпадъците, за които не е проведена процедурата, да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г.). Срок: 15.02.2016 г. Отг.: Управител
  2. Да се изготви годишния отчет за отпадъци за календарната 2015 г., който да бъде представен в ИАОС, с копие на отчета до РИОСВ-Благоевград. Срок: 10.03.2016 г. Отг.: Управител
  3. Да се представят за заверяване в РИОСВ-Благоевград отчетни книги за отпадъци по приложение № 1 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичини регистри (ДВ бр. 51/2014 г.). Срок: 15.02.2016 г. Отг.: Управител
  4. Да се обособят места за разделно предварително съхраняване на образуваните отпадъци. Местата да бъдат обозначени с надписи съдържащи кода на съответните съхранявани отпадъци. Срок: 15.02.2016 г. Отг.: Управител

Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”:

  1. Да се изискат от доставчиците актуални ИЛБ, въз основа на които съгласно чл. 4, т. 4 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.) да се изготви документирана оценка за тяхното съхранение. Срок: 29.02.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението му ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.