Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Юлен” АД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Юлен" АД - гр. Банско

На основание Заповед № 75/11.03.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.03.2015 г. е извършeна проверка на място на обект „Туристическа и ски зона", находящ се на територията на Национален парк „Пирин", в землището на гр. Банско и експлоатиран от „Юлен" АД гр Банско. Проверката е комплексна и е извършена във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ПСОВ м. „Бъндеришка поляна";
- ПСОВ м. „Шилигарника";
- ПСОВ м. „Платото" ;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършения текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол №14-11/24.03.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води"

За заустване на отпадъчни води на изход от обектите Канализационна система с ПСОВ "Платото" и Канализационна система с ПСОВ "Шилигарника" има издадени разрешителни за ползване на воден обект на етап експлоатация. За ПСОВ „Бъндеришка поляна" разрешителното е на етап проектиране – реконструкция и разширение. Към момента на проверката е установено, че са извършени строително-монтажни дейности и съоръженията са положени. Отпадъчните води, формирани от заведенията на територията на м. „Бъндеришка поляна" се събират в утаителите на ПСОВ и се извозват със специализирана кола до ГПСОВ гр. Разлог и няма заустване в р. Бъндерица.
Във връзка със задължението дружеството да провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води два пъти годишно, в РИОСВ Благоевград са представени протоколи от изпитване с резултати от пробовземане в началото на активния сезон. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване.
На основание чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите, в РИОСВ Благоевград са представени доклади за изпълнение на условията в издадените разрешителни за заустване за предходната 2014 година.
По време на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за физикохимичен анализ на изход от ПСОВ м."Шилигарника". По време на проверката ПСОВ м."Платото"е в работен режим, но няма изпускане на отпадъчни води в дерето.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.). При проверката е установено, че в м. „Шилигарника" непосредствено до гаража за обслужване на снегопочистващата техника е разположен подземен съд за съхранение на дизелово гориво с вместимост 40 тона, който е свързан с колонка за гориво, намираща се в склада за химикали. Складът представлява закрито помещение, пода е бетониран и са поставени събирателни вани под съдовете за съхранение на химикалите. Същият е осигурен с адекватна вентилация и съхранението е съобразено с конкретните изисквания, посочени от производителя в съответните ИЛБ и в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.).
Дружеството е изготвило и поддържа актуална документацията по чл. 4, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.11 от цитираната наредба. Изготвена е и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от нея, но в тази оценка не е отразено наличието на подземния съд за съхранение на дизеловото гориво.
За всички употребявани химикали, с изключение на дизеловото гориво дружеството притежава актуални ИЛБ, т. е. те са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.
Дружеството декларира, че не използва химически стабилизатори за снежната покривка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.