Съдържание

Посетители

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„БЕКО – ЕКСПОРТ - ИМПОРТ” ООД - гр. Белица

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БЕКО – ЕКСПОРТ - ИМПОРТ" ООД - гр. Белица

На основание Заповед №64/04.03.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.03.2015 г. беше извършена проверка на място на обект "Цех за дървопреработване и производство на пелети", собственост на "БЕКО – ЕКСПОРТ - ИМПОРТ" ООД, гр. Белица, находящ се в гр. Белица, ул. „Владимир Поптомов" №2 и №2А.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е дърводобив, дървопреработване, производство на детайли за пчелни кошери и производство на пелети, която се извършва на две производствени площадки.
Площадка №1:
- Цех за груба преработка на дървесина;
- Места за съхранение на отпадъци.
Площадка №2:
- Цех за производство на детайли за пчелни кошери;
- Инсталация за производство на пелети;
- Места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 12-09/19.03.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание Заповед №64/04.03.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
При проверката се установи, че от 2012 г. в производството на пчелни кошери, дружеството не употребява опасни химични вещества и смеси. За поддръжка на машините се употребяват малки количества масла, за които на обекта са налични информационни листове за безопасност.
3.2. Фактор „Отпадъци"

Дружеството е извършило класификация на отпадъците, които се образуват от дейността на обекта, по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.), за отпадъци с кодове 03 01 01, 03 01 05, 10 01 01, 20 01 21*, 16 01 03, 16 01 12, 16 01 17. "БЕКО – ЕКСПОРТ - ИМПОРТ" ООД притежава регистрационен документ с №01–РД–260–0 от 27.08.2014 г., издаден от директора на РИОСВ – Благоевград.
Дружеството извършва дейност с кодове R1 и R12 на отпадъци с кодове 03 01 01 и 03 01 05. На площадка №2 се изгарят отпадъци с код 03 01 01 и 03 01 05, които са образувани от производствения процес на дружеството на площадка №1.
Произведената продукция се изнася към страни от Европейския съюз. Дружеството не е задължено лице по смисъла на чл. 59, ал. 1 от ЗУО (Дв, бр. 53/2012 г.).
При проверката се представят два броя отчетни книги по Приложение №1 и два броя отчетни книги по Приложение №4, които се водят по кодове, месеци и дейности, съгласно Наредба №1 за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката е установено постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство