Съдържание

Посетители

В момента има 27  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„КРАБОР - 76” ЕООД - гр. Якоруда

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КРАБОР - 76" ЕООД - гр. Якоруда

На основание Заповед №63/04.03.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.03.2015 г. беше извършена проверка на място на обект "Инсталация за производство на дървени въглища", собственост на "КРАБОР - 76" ЕООД, гр. Якоруда, находяща се в гр. Якоруда, м. Якорущица.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на обекта е производство на дървени въглища по закрит способ.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:

  • инсталация за производство на дървени въглища по закрит способ.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 13-09/19.03.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание Заповед №63/04.03.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
Основната дейност на обекта е производство на дървени въглища по закрит способ. При проверката се установи, че от края на месец декември 2014 г. инсталацията не работи.
До момента на проверката, за периода октомври – декември 2014 г., съгласно представените от управителя финансови документи, са произведени и пуснати на пазара приблизително 10 тона дървени въглища.
В изпълнение на изискванията на Дял II на Регламент (ЕО) 1907/2006 – REACH, относно оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, дружеството е извършило късна предварителна регистрация в ECHA (Европейска агенция по химикали) на произвежданото химично вещество (CAS №16291-96-6, ЕC №240-383-3), аморфна форма на въглерода, в тонажна група от 10 – 100 тона, за което е представило документ в РИОСВ – Благоевград. Дружеството има задължение за извършване на същинска регистрация с краен срок 31.05.2018 г.
Във връзка със задълженията по Регламент (ЕО) 1272/2008 - CLP, относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси, „КРАБОР – 76" ЕООД е извършила нотификация на произвежданото вещество в ECHA, за което в РИОСВ – Благоевград е представен документ от Агенцията.
Инсталацията в момента на проверката е демонтирана и предстои да бъде продадена.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух"

Инсталациите за производство на дървени въглища по закрит способ подлежат на контрол чрез измервания, съгласно Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.) и на основание чл. 11, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, 45/1996 г. с изм. и доп.). Експлоатираната от дружеството инсталация е от типа УП „ЕВРО". От края на месец декември 2014 г., както и в момента на проверката тя не работи (демонтирана е) и предстои да бъде продадена.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  1. След продажбата на инсталацията РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: До един месец след продажбата. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството е дадено предписание със срок за неговото изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на предписанието, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.