Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Евро Доор” ООД - с. Рупите

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Евро Доор" ООД - с. Рупите

На основание Заповед №66/05.03.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.03.2015 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на мебели, интериорни врати и ламинат", находяща се с. Рупите, общ. Петрич, Промишлена зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- производствени цехове- 2 бр. за първична и вторична обработка на дървесина;
- отоплителни инсталации;
- лакозаливна инсталация за нанасяне на покрития;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на мебели, интериорни врати и ламинат. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №19-06/13.03.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси

За отопление на двата цеха се използват 2 бр. котли, изгарящи отпадъчна дървесина. Същите са с топлинна мощност под 500 кW и не подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. За норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмодферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).

3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси

В цех №2 се извършва нанасяне на покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Лакозаливната инсталация е с две кабини, с общо изпускащо устройство и са съоръжени с водни завеси за улавяне на емисиите от летливи органични съединения (ЛОС), преди изпускането им в атмосферния въздух. Извършени са собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС, които са представени в РИОСВ – Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в чл. 15 от Наредба № 1/2005 г. и са валидни за 2015 г. и 2016 г.
Дружеството има задължение в срок до 31.03. на текущата година да представя информация в РИОСВ-Благоевград за количеството изразходвани органични разтворители през предходната календарна година.
Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ.

3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух.

В цеховете за дървообработка е изградена смукателна инсталация за пневмотранспорт, която отвежда дървесният прах от машините в бункер, посредством циклон. При проверката не са констатирани пропуски между циклона и бункера за съхранение на трици. Представя се дневник за регистриране на почистването на циклона от трици, в които са направени записи.
При извършен оглед по време на проверката извън оградата на обекта е констатирано, че в околните терени са разпиляни около 2 м3 трици и талаш.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и подзаконови нормативни изисквания, произтичащи от него. Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси, съгл. Регламент (ЕО) № 1907/2006 – Регламент REACH. Като такъв поддържа досие с всички необходими атрибути (Информационни листове за безопасност (ИЛБ), доставчици, изразходвани годишни количества). Представя се актуализирана оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества (ОХВ) и смеси (версия №4) от дата 28.01.2015 г. във връзка с нови химикали, които дружеството е започнало да употребява. При проверка на склада за съхранение на химикали се констатира, че същият е с ограничен достъп, сигнализирано и с налична аспирация. Не са констатирани наличия на разливи. В склада се съхраняват само химикали в оригинални опаковки, плътно затворени. Има наличен адсорбент (трици). Представят се три броя протоколи за извършване на проверка на склада за съхранение на химикали, от които е видно, че не са констатирани нарушения.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно компонент „Атмосферен въздух "

  • Да бъде почистен терена, замърсен с отпадъчни трици и талаш от дейността на обекта. Относно предприетите действия да бъде уведомена писмено РИОСВ- Благоевград. Срок: 20.03.2015 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие с изискванията на екологичното законодателство е дадено предписание в т. 4. със срок за изпълнение.