Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Примо Трейд” ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Примо Трейд" ЕООД - гр. Сандански

На основание Заповед № 42/16.02.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.03.2015г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Примо Трейд" ЕООД, находяща се в град Сандански, главен път Е79, м. Друма. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за месни заготовки;
- цех за месни разфасовки;
- хладилна база;
- вътрешно-ведомствен автосервиз;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- площадки за съхранение на генерираните отпадъци;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на месни разфасовки и замразени заготовки от птиче месо.
Обектът работи при пет дневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 19-13/13.03.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Отпадъци"

Дружеството притежава заверени работни листове за генерираните от неговата дейност отпадъци. Същите се съхраняват разделно, на обособени за целта места и се предават за последващо третиране въз основа на писмени договори. Под варелите за отработени масла е изградена обваловка. Дружеството притежава регистрационен документ, издаден от директора на РИОСВ Благоевград за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци с код 20 03 01. Същите се транспортират и предават за депониране на РДНО гр. Сандански, като се представят писмен договор за предаване и положително становище от РИОСВ Благоевград за основно охарактеризиране на отпадъците, подлежащи на депониране.
За пуснатите на пазара опаковки дружеството заплаща дължимата продуктова такса опаковки, като членува в колективна система. Представя се удостоверение от организация по оползотворяване „Екобулпак" АД.

3.2. Компонент „Води"

Дружеството е абонат на „Увекс" ЕООД, гр. Сандански въз основа на писмен договор от 2014 г. Дружеството има задължение да осъществява собствен мониторинг на заустваните в канализационната мрежа отпадъчни води, с честота на пробовземане – два пъти годишно.
При проверката е представен протокол с резултати от извършен емисионен контрол за второто полугодие на 2014 г. Не са констатирани отклонение от максимално допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води изпускани в канализационната мрежа. През 2013 г. е въведен в експлоатация „Ведомствен автосервиз и автомивка за ръчно измиване". Предстои изпитване на отпадъчните води, взети след каломаслоуловителя и мазниноуловителя, преди заустване в канализационната мрежа. Предстои актуализация на договора за включване на показател „нефтопродукти".

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.). Дружеството е потребител по веригата на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. За всички тях дружеството притежава информационни листове за безопасност и се води досие, съгласно изискванията на Регламент REACH. При проверката на фактическото състояние на съхранението на употребяваните на обекта химикали с описаните в оценката по чл. 9 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43 / 2011г.) обстоятелства е установено, че те напълно отговарят. Складът е с ограничен достъп и наличие на адсорбент.

3.4. Компонент "Атмосферен въздух"

Дружеството експлоатира блокова хладилна инсталация със съдържание на хладилен агент в количество 4,5 кг. При проверката е представено досие на системата, в което са отразени необходимия брой проверки за херметичност за 2014 г. От 01.01.2015 г. се прилага Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006. Съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 проверките за течове се извършват на оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове в количества над 5 тона СО2 еквивалент. Съгласно чл. 4, параграф 3, буква „а" от Регламент (ЕС) №517/2014), честотата на проверки се запазва.

Дружеството е представи годишен отчет за предходната календарна година в РИОСВ – Благоевград.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

4.1 Да се представи в РИОСВ – Благоевград справка за вида, количествата и фирмата производител/доставчик на употребените през 2014 г. опасни химични вещества и смеси. Срок: 31.03.2015 г. Отг: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.