Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„МОДЕЛО“ ЕООД - с. Копривлен, община Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МОДЕЛО" ЕООД - с. Копривлен, община Хаджидимово

На основание Заповед № 68/05.03.2015 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.03.2015 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Модело" ЕООД, в с. Копривлен, община Хаджидимово. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактори „Опасни химични вещества и управление на риска" и „Управление на отпадъците", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Съставен е КП №19-25/17.03.2015 г.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- Шивашки цех;
- Цех за опаковка;
- Котелно помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство дрехи. На обекта се извършва разкрояване по размер и конфекциониране на дрехи, гладене и опаковане на същите.

3.1. Фактор "Отпадъци"

От производствената дейност се образуват отпадъци от текстилни изрезки, хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки, флуоресцентни тръби, които са класифицирани съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). На обекта е организирано разделното събиране на производствените отпадъци. Местата са обозначени с код и наименование на съответния отпадък. Същите се предават за последващо третиране на лица, притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) въз основа на сключени писмени договори.
На обекта се води отчетност на отпадъците по реда на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.51/2014 г.).
Дружеството въвежда на територията на страната опаковани стоки, а именно материали, влагани в производството и в тази връзка е задължено лице по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) и дължи продуктова такса, определена в размер и по ред с Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 100/2013 г.). При проверката се представят месечни справки-декларации и платежни нареждания, съгласно които ежемесечно до 15-то число се заплаща към ПУДООС дължимата продуктова такса.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г).
При проверката се установи, че дружеството не употребява химични вещества и смеси, класифицирани като „опасни".

4. От извършената проверката не възникна необходимост и в протокола на са посочени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

На обекта не са констатирани нарушения на изискванията на екологичното законодателство и не са поставени предписания.