Съдържание

Посетители

В момента има 19  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Бистрица“ ООД - Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица" ООД - Благоевград

На основание Заповед № 62/27.02.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград на 10.03.2015 г. се извърши планова проверка на място и по документи на находище „Благоевград" с концесионер „Бистрица" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Васил Априлов" № 21, ЕИК:811152120 и съставен Констативен протокол №02-05/10.03.2015 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от министъра на околната среда и води Решение по ОВОС № 16-7/2003 г. за инвестиционно предложение „Добив на речна баластра (пясък и чакъл) от находище „Благоевград" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Проверени са 6 бр. условия от решението по ОВОС във фаза "По време на експлоатацията и рекултивация":

- II.1. Да не се допуска нарушаване и замърсяване на съседни земеделски земи извън преотредените площи;
- II.3. Генерираните метални отпадъци от плановите и извънредни ремонтни работи да се предават на фирми, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци и лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Копие от договора да се представи в РИОСВ - Благоевград не по-късно от 1 (един) месец от сключването му.
- II.4. Да се представи в РИОСВ - Благоевград схема на изгребване на утайките от утаителните басейни с посочване на начина за съхранение до тяхното използване за рекултивация. Да не се допуска замърсяване на р. Струма с утаения материал от промиването.
- II.5. Да не се допуска извършване на ремонт на добивната и транспортна техника в района на обекта, освен ако не е наложително и при задължително вземане на мерки за недопускане замърсяване на водите с масла и нефтопродукти.
- II.7 Добивните работи да се съобразяват при необходимост с приведените към изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. санитарно-охранителни зони около шахтовите кладенци.
- II.8.Да се извършва поетапна рекултивация на всеки отработен участък при стриктно спазване на утвърдените проекти за рекултивация. При рекултивацията да се използват местни растителни видове.

2.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

2.3. Направление КПКЗ, ЕО и ДА

Проверката е по изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, ДВ, бр. 43/2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в определените случаи от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 96/2008 г.).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №02-05/10.03.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от Решение по ОВОС № 16-7/2003 г.

При направената проверка на Площ 1 обхващаща Блок 1 и Блок 2 от концесионната площ не са констатирани нарушени земеделски земи извън преотредените площи. За Площ 2 включваща Блок 4 и Блок 7 от концесионната площ при направената проверка не можа да се установи наличието или не замърсяване или нарушаване на земи извън преотредените, тъй като е необходимо да бъдат поставени трайни знаци по контурите на площта. От предходната година до момента на настоящата проверка не са извършвани извънредни ремонти и не са образувани метални отпадъци. Утайките от утаителите се депонират на площадката до използването им за рекултивация. Не се допуска замърсяване на р. Струма с масла и нефтопродукти. Не са констатирани нарушения на СОЗ около шахтовите кладенци.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

За собствени нужди дружеството разполага с дизелова колонка за гориво. Цистерната и колонката са в стоманобетонова обваловка с цел недопускане на разливи в почвата. При проверката се констатира, че обваловката е в добро състояние, няма наличие на разливи в нея и около нея.
Дружеството разполага информационен лист за безопасност за съхраняваното на площадката гориво, който е актуален. Същият е изготвен съгласно нормативните изисквания.

3.3. Направление КПКЗ, ЕО и ДА

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ.
При проверката се установи, че има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, която по съдържание отговаря на Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При проверката е дадено следното предписание, срокове и отговорници:

  • Да се поставят трайни знаци по характерните гранични точки на контурите на Площ 1, включваща Блок 4 и Блок 7, и Производствената площадка с разположени на нея ТМСИ (2 бр.), кантар и депа за инертни материали. Срок: 30.06.2015 г. Отг. Управителите

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда.
За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок, и отговорник за неговото изпълнение.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка на място.