Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „В и ВГД Оранжерии Петрич" ООД - гр. Петрич

На основание Заповед № 44/23.02.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.03.2015 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката.
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство, включително последващ контрол за изпълнение на дадени предписания при предходни проверки.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

  • горивни инсталации /4 броя електроцентрали, 3 бр.котелни централи/
  • складове за съхранение на химични вещества и препарати;
  • депо за растителни отпадъци;
  • замърсени и /или нарушени площи извън границите на обекта;
  • площадкова канализация за отпадъчни води.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент "Почви"

От извършен оглед на депото за растителни отпадъци и съседни на оранжериитеземеделски земи, не са установени и замърсявания и нарушения извън границите на депото. Депото се поддържа в добро експлоатационно състояние.
Иззети са количествата хумус, депонирани в земеделски земи извън границите на производствената площадка. Земите са подравнени и рекултивирани.
От проверката не се констатират нарушени или замърсени земи от дейността на обекта.

3.2 Компонент "Води"

Отпадъчните води, които се формират в оранжерийния комплекс са дренажни води от блоковете с хидропонно отглеждане на зеленчуци и повърхностни води от площадката на обекта /от охранителни канали/.
Дружеството е в процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. Внесено е заявление в Басейнова дирекция ЗБР гр. Благоевград, с вх. № РР-01-100/21.03.2014 г. След издаване на разрешителното, ще отпочне процедура по издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води.
Към датата на проверката, дружеството има актуална текуща месечна санкция, наложена с НП № С-10/24.09.2007 г. от директора на РИОСВ Благоевград, за превишение на емисионните норми на водоприемника по показателите: ХПК, нитритен азот, фосфати и нефтопродукти. Дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води в изпълнение на даденото предписание на РИОСВ Благоевград с КП № 04-03/20.02.2014 г. от акредитирана лаборатория, като лабораторните протоколи редовно се изпращат в РИОСВ Благоевград. Резултатите се сравняват с Наредба № 7/08.08.1986 г., за втора категория водоприемник / наредбата е отменена с ДВ бр. 2205.03.2013 г./
За 2014 г. не са констатирани нарушения.
От дружеството не е подавана мотивирана молба за отмяна на текущата месечна санкция.

3.3 Компонент "Атмосферен въздух

На площадката на Оранжерии Петрич е инсталирана горивна инсталация с обща топлинна мощност 47.5 МW, предназначена за изгаряне на гориво природен газ. Горивните източници са:
-4 бр. ТЕЦ, всеки с по два броя когенератора-8 бр. х 2 МW=16 МW;
-3 броя котелни централи /КЦ/ с 9 броя котли тип „Bruna", всеки с топлинна мощност по 3.5 МW , общо - 31.5 МW /КЦ № 1 - 2 бр. котли,
-КЦ № 4 - 4 бр. котли, КЦ №5 – 3 бр. котли/;
Считано от 02.06.2014 г. е преустановено подаването на природен газ от „Булгаргаз" ЕАД. Поради тази причина не са извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества на котлите, които е трябвало да се извършат през 2014 г.
При проверката е извършен обход на всички котелни централи и ТЕЦ.
В КЦ № 6, която е отдадена под наем на „Агро ин-2001" ЕООД е извършено преустройство на котел тип „Bruna"- монтирана е предкамера за изгаряне на пелети /от дърво и слънчогледови люспи/.
В РИОСВ Благоевград е подадено уведомление за инвестиционно намерение- „Промяна на горивната база на съществуващ водогреен котел № 4 тип „Bruna"в КЦ № 6".
В КЦ № 8, която се експлоатира от ЕТ „Ганка Танева" и в КЦ № 7 експлоатирана от „ВГД ойл" ООД е установено, че се извършва преустройство на два броя котли /по един в двете централи/ като се монтират предкамери, предназначени за изгаряне на дърва. Дървата се подават ръчно.
Към датата на проверката само два блока са заети със зеленчукови култури /краставици и разсад от домати/
Дружеството притежава Разрешително за емисии на парникови газове /РЕПГ/ № 158-НО-ИО-А1/ 2013.

3.4 Направление "Опасни химични вещества и смеси

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси /ЗВВХВС/ (ДВ бр.10 от 2000г. изм. ДВ бр.63 от 2010 г.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дадените с КП № 04-03/20.02.2014 г. предписания по направление „Опасни химични вещества и смеси" са изпълнени. Актуализирана е Оценката на безопасността на съхранение на ОХВ. Складовите помещения за съхранение на азотна киселина и моторни смазочни масла са отделени чрез плътна преградна стена. Изграден е киселинно устойчив под на събирателния улей и събирателната вана.
На място е извършена проверка на трите съществуващи склада: склад за съхранение на препарати за растителна защита, склад за съхранение на течни и твърди торове и склад за съхранение на азотна киселина и моторни смазочни масла.
Всички складове са с ограничен достъп. Няма следи от течове и разпиляване. Всички химикали са в оригинални опаковки. В складовете има наличен адсорбент. Във всички складове има табели с надписи на складираните химични вещества, също и инструкции за безопасно съхранение.
Има отговорно лице със заповед на управителя за достъп до складовите помещения и безопасно съхранение на употребяваните химични вещества.

3.5 Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на промишленото замърсяване, екологична отговорност и доброволни ангажименти "
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети / обн. ДВ бр.43 от 29 април 2008 г. с изм. и доп./
Операторът е изготвил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение 1 от Наредба № 1 / ДВ бр.96 от 2008 г./

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Направление "Опасни химични вещества и смеси"

  • Да се представи справка за употребените химикали за 2014 г. както и списък на фирмите доставчици. Срок - 31.03.2015 г., отговорник - управителя.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

От изложените по горе констатации е видно, че обектът работи с минимално натоварване на производствените мощности. Посочени са пропуските по компонент „Води" и частично по фактор" Опасни химични вещества". По компонент „Атмосферен въздух" в зависимост от намеренията на собственика и избора на гориво и оборудване на котлите ще се упражни контрол за спазване на приложимите нормативни изисквания.