Съдържание

Посетители

В момента има 12  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ГОМСИЛ” ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ГОМСИЛ" ООД - гр. Благоевград

На основание Заповед №35/05.02.2015 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 17.02.2015 год. беше извършена проверка на място на обект "Цех за производство на гумени и силиконови уплътнители", експлоатиран от „Гомсил" ООД, гр. Благоевград, находящ се в гр. Благоевград, Промишлена зона, м. "Авганцов чифлик" №10. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП №9-25/17.02.2015 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех „Производство";
- Склад за материали /химикали/;
- Склад за готова продукция;
- Участък за почистване на матрици;
- Помещение за опаковане на готовите изделия;
- Място, определено за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

„Гомсил" ООД извършва дейност на собствена площадка в хале, изградено от метални конструкции и панели, като към същото има изградена административна част. Дружеството е производител на гумени и силиконови уплътнители. Цялата продукция е предназначена за реализиране извън страната.

3.1. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
Предписанията дадени при предходна проверка на РИОСВ-Благоевград са изпълнени в поставения срок.
В процеса на производствената си дейност дружеството употребява като основни суровини силикон и гума, които се съхраняват в специално обособен склад с ограничен достъп на стелажи. За почистване на матриците се използват разтвори от три вида химични смеси.
Химичните смеси за почистване на матриците и хидравличното масло се съхраняват в общото работно помещение до съответните машини в оригиналните опаковки, които са в количество от по една опаковка за всеки вид.

3.2. Фактор "Отпадъци"

Дружеството е извършило класификация в РИОСВ-Благоевград на отпадъци с кодове 07 02 17, 07 02 99, 15 01 01 и 15 01 02. От производствената си дейност се генерират и отпадъци от опаковки, замърсени с опасни вещества и абсорбенти. За същите не е извършена класификация съгласно изискванията на чл. 7 Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2004г.).
На обекта се води 1 брой отчетна книга по Приложение № 1 от Наредба №1 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както ие реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), заверена от РИОСВ-Благоевград. В нея са правени общи записи за количествата образувани отпадъци с кодове 07 02 17, 07 02 99 „Гомсил" ООД, гр. Благоевград извършва производствена дейност, като всички материали за нея се доставят от Италия. Материалите пристигат опаковани в хартиени и полиетиленови опаковки. Дължимата продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) не е начислявана и внасяна до момента.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух"

В производственото хале са монтирани 5 броя екструдери, оборудвани със смукателни вентилационни системи към които са включени изходите към машините. Смукателните вентилации излизат над покривната конструкция на сградата на височина над 1 м. За отвеждане на топлината от технологичните съоръжение са монтирани два осеви вентилатора с дебит 9 400 куб. м/ч. До момента не са извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, съгласно чл. 15 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 64/2005).
За охлаждане на екструдерите се използва хладилна машина, съдържаща флуориран парников газ R 422 D. До момента не се води досие на системата.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор "Опасни химични вещества":

  1. Да се изготви и представи в РИОСВ-Благоевград оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Оценката да бъде документирана в програмата, утвърдена със Заповед №РД-288/03.04.2012 г. Срок: 01.04.2015 г., Отг.: Управител

Относно фактор "Отпадъци":

  1. Да се заверят в РИОСВ Благоевград работни листове за класификация на всички отпадъците, генерирани от дейността на дружеството, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.) Срок: 15.03.2015 г., Отг.: Управител
  2. Да се представи в РИОСВ-Благоевград копие на платежен документ за внесена към ПУДООС продуктова такса опаковки по чл. 59 от ЗУО за периода от 2011 г. до 31.01.2015 г. Срок: 15.03.2015 г., Отг.: Управител

Относно компонент „Атмосферен въздух":

  1. Да се изпълнят пробовземни отвори на двете смукателни вентилационни системи, съгласно изискванията на чл. 12, ал.- 2 от Наредба №6 (ДВ, бр. 31/1999 г.), като пробовземните точки се съгласуват с РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.03.2015 г., Отг.: Управител
  2. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух съгласно чл. 15 от Наредба №1 (ДВ, бр. 64/2005 г.), като резултатите се представят с доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6 (ДВ, бр. 31/1999 г.). Срок: 30.06.2015 г., Отг.: Управител
  3. Да се представят в РИОСВ-Благоевград информация за количествата охлаждащ агент R422D в хладилната инсталация. Срок: 30.03.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.