Съдържание

Посетители

В момента има 88  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Пирин-Шарлопов хотелс” ООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Пирин-Шарлопов хотелс" ООД - гр. Сандански

На основание Заповед № 20/26.01.2015 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 18.02.2015 г. е извършена проверка на място на обект "Парк-хотел "Пирин", находящ се в местност „Чинар куши", землище на гр. Сандански, общ. Сандански, стопанисван от "Пирин-Шарлопов Хотелс" ООД гр. Сандански.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти на РИОСВ – Благоевград по компонент „Води", и фактор „ОХВ", с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- площадкови съоръжения за отпадъчни води;
- складове за съхранение на препарати.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е свързана с предоставяне на хотелиерски услуги.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 8-10/18.02.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води".
Дружеството е абонат на „УВЕКС" ЕООД гр. Сандански. Отвеждането на отпадъчните води се осъществява съгласно сключен договор № 6/04.12.2014 г., съгласно който дружеството има задължение да извършва собствен мониторинг два пъти годишно.
Предписанието на РИОСВ – Благоевград, дадено с констативен протокол от извършена комплексна проверка на 3.12.2014 г. за актуализиране на договора с „ВиК" оператора е изпълнено. Договорът е внесен с вх. № 3784/10.12.2014 г.
Дружеството извършва редовно собствен мониторинг. По време на проверката е представен протокол от изпитване № 02-0013/06.02.2015 г., от акредитирана лаборатория, съгласно който дружеството спазва максимално-допустимите концентрации на вещества в отпадъчните води, зауствани в канализационната мрежа на гр. Сандански.
3.2. Фактор "ОХВ".

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
Направеното предписание с КП № 12-05/03.12.2014 г. в част „опасни химични вещества" (ОХВ) № 1 е изпълнено - направена е актуализация на оценката за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси, като са включени нови химикали, които дружеството е започнало да употребява, а № 2 още не е изтекло.
На място е извършена проверка на трите склада на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Склад № 1 – предназначен за съхранение на перилни препарати, миещи, почистващи и дезинфекционни препарати за хотелската част;
Склад № 2 – предназначен за съхранение на перилни препарати, миещи, почистващи и дезинфекционни препарати за СПА център и плувен басейн;
Склад № 3 – предназначен за съхранение на миещи, почистващи и дезинфекционни препарати за кухните.
Всички складове са с ограничен достъп. Химикалите са в оригинални опаковки, надписи. Няма видими разливи. Навсякъде има налични адсорбенти.
От направената проверка на складовите помещения и представената оценка на безопасното съхранение се установи, че нещата в нея са отразени обективно.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство и не са дадени предписания.