Съдържание

Посетители

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

ЕТ „Фешън топ моделс – Димитрина Калъмбова” - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Фешън топ моделс – Димитрина Калъмбова" - гр. Благоевград

На основание Заповед № 19/26.01.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.02.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Цех за бутилиране на изворна вода и безалкохолни напитки", находящ се в м. Кърколиците, землището на Рилски манастир, експлоатиран от ЕТ „Фешън топ моделс – Димитрина Калъмбова" гр. Благоевград. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- инсталация за бутилиране на вода и безалкохолни напитки;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- помещения за съхранение на генерираните отпадъци;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

Към момента на проверката обекта не работи и достъпът е ограничен, т. к. пътят е непочистен от снежната покривка.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 6 -25/26.02.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
3.1. Направление „УООП":
За образуваните от производствената дейност отпадъци е извършена класификация по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.), като са заверени работни листове с кодове: 15 01 01, 15 01 02, 20 01 21* и 20 03 01.
На обекта не се осъществява производствена дейност, респ. не се генерират производствени или опасни отпадъци.
ЕТ „Фешън топ моделс – Димитрина Калъмбова" е задължено лице по смисъла на чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), т. к. е лице, пускащо на пазара на Република България опакована стока, а именно – изворна вода, опакована в бутилки от PET материал. Видно от поставения на етикета на опаковката знак и маркировка за разделно събиране на отпадъци ЕТ членува в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екобулпак" АД. При проверката не се представят: договор и удостоверение за поемане на задълженията от организацията по оползотворяване, както и месечни справки-декларации за количествата пуснати на пазара опаковани стоки.

3.2. Компонент „Води"
За заустване на отпадъчните води от обекта в дере, приток на р. Рилска има издадено Разрешително за ползване на воден обект № 43720019/11.09.2012 г. от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район. Към момента на проверката не се представят протоколи от изпитване на отпадните води за 2014 г. Заустването на битовите води се извършва във водоплътна изгребна яма. Представя се актуален договор с „ВиК – Дупница" ЕООД, гр. Дупница за почистване на натрупаните утайки и пречистването им в ПСОВ, гр. Дупница. Поради неритмичният режим съоръжението е с незапълнен обем и не се налагало почистването му.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Да се представят в РИОСВ-Благоевград договор с „Екобулпак" АД и месечни справки-декларации за количествата пуснати на пазара опаковани стоки за периода 01.01.2013 до м. януари 2015 г. Срок: 12.02.2015 г. Отг.: Управител
4.2. Да се представи в РИОСВ-Благоевград копие от дневника на декларатора в който се отразяват резултатите от провеждания контрол по параметри „активен хлор" и мътност на вход и изход на пречиствателното съоръжение за 2014 г. Срок: 12.02.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.