Съдържание

Посетители

В момента има 18  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Нико кар“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Нико кар" ЕООД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 18 /26.01.2015 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.02.2015 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Нико кар" ЕООД, в гр. Рила. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства.
Обекта включва:

  • участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
  • участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
  • участък за дейности с излезли от употреба гуми /ИУГ/;
  • участък за дейности с опаковки, хартия, пластмаса;
  • съоръжение за третиране на води, включително на дъждовната.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.

3.1. Фактор "Отпадъци"
Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране отпадъци № 01-ДО-249-0/08.03.2013 г. издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Разрешителното е издадено за обект разположен в гр. Рила и включва дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с кодве R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).
Дейности с ИУМПС:
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.) се констатира:

  • за всяко прието на обекта ИУМПС се издава удостоверение за разкомплектуването му;
  • операцията по разкомплектуване на ИУМПС се извършва ръчно в закрито хале. Отделените компоненти и материали се разделят на подлежащи и неподлежащи за повторна на повторна употреба и оползотворяване. Неподлежащите за повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали се предават за обезвреждане на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО;
  • на площадката, дружеството разполага с везна за измерване количествата на постъпващите ИУМПС;
  • образуваните от дейността на обекта отпадъци се съхраняват разделно на определени за целта места, които са обозначени с надписи;
  • основата на площадката, върху която се съхраняват ИУМПС е с непропусклива повърхност и с изградена система за улавяне на площадковите води.

При проверката не се представят: отчетна книга по приложение № 4 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), договори за предаване на отпадъците и удостоверения за приетите за разкомплектуване ИУМПС през 2014 г.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"
„Нико кар" ЕООД притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-249-0/08.03.2013 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите"
- Да се представят в РИОСВ-Благоевград отчетна книга по приложение №4 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), договори за предаване на отпадъците и удостоверения за приетите за разкомплектуване ИУМПС през 2014 г. Срок: 12.02.2015 г. Отг.: Управител

4.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"
- Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и да се уведоми РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 10.03.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №4-25/05.02.2015 г.
Дадените предписания към момента на съставяне на настоящия доклад са изпълнени.