Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Аботис” ООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Аботис" ООД - гр. Разлог

На основание Заповед №23/27.01.2015 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 03.02.2015 год. беше извършена проверка на място на обект "Шивашко предприятие", експлоатирано от „Аботис" ООД, гр. Разлог, находящо се в обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, ул. „Христо Ботев" №56. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП №09-24/03.02.2015 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на обекта, включващ:
- цех „Кроялен";
- цех „Гладачен и опаковка";
- Шивална зала;
- Склад за материали и готова продукция;
- Помещения и места за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Дружеството е производител на връхно трикотажно облекло. Извършваната шивашка дейност е със собствени материали за гръцка фирма.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1. Организирани източници на горивни процеси - Дружеството използва котел с топлинна мощност 210 KW, изгарящ дизелово гориво. Котелът не подлежи на контрол чрез измервания съгласно Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
3.1.2. На обекта са монтирани 4 броя колонни климатици, като единият от тях не работи. Два от климатиците са със съдържание на охлаждащ агент R 410А по 3,2 кг и един климатик Star way. Инсталацията Star way е монтирана така, че не може да се види табелата.
Съгласно чл. 4, буква „а" от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуоросъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006, който се прилага от 01.01.2015 г., на проверки за течове (херметичност) подлежи оборудване, съдържащо флуоросъдъжащи парникови газове в количества от 5 тона СО2 еквивалент или повече, но по-малко от 50 тона СО2 еквивалент, веднъж на всеки 12 месеца. 3,2 кг R-410А се равнява на 7132 тона СО2 еквивалент. До момента не са въведени и не се водят „Досиета на системите". Същите са монтирани през лятото на 2014 г.
Дружеството има задължение да води досие на системите, в което да се отразява необходимата информация, съгласно чл. 6 от Регламент 517/2014 г. Проверките за херметичност следва да се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене (ББКМ).

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.).
При проверката се установи, че в производствената си дейност дружеството не употребява и не съхранява опасни химични вещества и смеси. Почистването на петна става чрез изпиране в домакинска перална машина, а като перилен агент се използват перилни препарати, предназначени за битова употреба. За отопление, като топлоносител се използва дизелово гориво. То се съхранява в подземни съдове – четири броя, с вместимост по 1000 л всеки. За дизеловото гориво дружеството не разполага с информационен лист за безопасност (ИЛБ).

3.3. Фактор "Отпадъци"
От производствената си дейност дружеството генерира отпадъци, за които има заверени работни листове за класификация на отпадъците в РИОСВ-Благоевград за отпадъци с кодове: 040209, 150101, 150102, 191204, 200121* и 200301.
На обекта има въведено разделно събиране на отпадъците с обособени складове и места за съхраняването им.
Отчетността на отпадъците се води съгласно нормативните изисквания в 4 броя отчетни книги за отпадъците, заверени в РИОСВ-Благоевград.
Представят се договори за предаване на отпадъци с фирми, притежаващи съответен документ за дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.).
За производствената си дейност дружеството внася платове (главно от Турция), аксесоари, фирмени марки и етикети (от Гърция, Англия, Мексико), за което се явява задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Дължимата продуктова такса „опаковки" фирмата внася към организация по оползотворяване „Екопак България" АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор "Опасни химични вещества":

  • Да се представи в РИОСВ Благоевград информационен лист за безопасност за дизеловото гориво, изискан от доставчика. Срок: 28.02.2015 г., Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.