Съдържание

Посетители

В момента има 24  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Александрос“ ООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Александрос" ООД - гр. Разлог

На основание Заповед №24/27.01.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 03.02.2015 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка „Александрос" ООД, гр. Разлог, находяща се в гр. Разлог, Промишлена зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на обекта, включващ:
- Цех за преработка на маслини;
- Склад доставка маслини;
- Склад готова продукция;
- Котелно;
- Склад за съхранение на дезинфектанти и миещи препарати.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е преработка на маслини, извършваща се на една площадка, разположена в промишлена зона - гр. Разлог.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 08-24/03.02.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

За обекта, дружеството е провело процедура по класификация на отпадъците образувани от дейността му, за които притежава заверени работни листове с кодове: 150110* и 200121*. Същите се съхраняват в закрито помещение с ограничен достъп, обозначено с кода и наименованието на отпадъците.
На обекта се водят отчетни книги по приложение № 1 от Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Отчетността се води при спазване на нормативните изисквания.
Дружеството извършва придобиване на стоки и реализирането им на вътрешен пазар, с което се явява задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 год. с изм. и доп.). Задължението си за заплащане на дължимата продуктова такса „опаковка" изпълнява, членувайки в организация по оползотворяване - „Екопак България" АД.

3.2 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.). При проверката е установено, че в производствената си дейност дружеството употребява и съхранява като спомагателни материали биоцидни препарати, които са класифицирани като „опасни" съгласно ЗЗВВХВС. Тези химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение, с ограничен достъп и осигурена адекватна вентилация. На обекта са налични информационни листове за безопасност (ИЛБ) за тези химикали. Складовото помещение, в което се съхраняват същите е изградено и организирано в съответствие с изискванията на чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) и в съответствие с изискванията отбелязани в съответните ИЛБ.
Дружеството е изготвило и поддържа актуална документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, както и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, в съответствие с чл. 9 от същата наредба.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.