Съдържание

Посетители

В момента има 14  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ВЕДА МЕТАЛ“ ЕООД – гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ВЕДА МЕТАЛ" ЕООД – гр. София

На основание Заповед № 9/20.01.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 27.01.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект на „ВЕДА МЕТАЛ" ЕООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, УПИ VІІ, кв. 281. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци.
Обекта включва:
● участък за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;
● участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
● участък за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
● участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
● участък за дейности с излезли от употреба гуми /ИУГ/;
● участък за дейности с опаковки, хартия, пластмаса;
● съоръжение за третиране на води, включително на дъждовната.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които й въздействат, беше съставен Констативен протокол № 6-14/27.01.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране отпадъци № 01-ДО-255-0/02.04.2013 г. издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Разрешителното е издадено за обект разположен в гр. Гоце Делчев и включва дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).
Дейности с ОЧЦМ:
На площадката се разполага с 24-часово видеонаблюдение. При проверката не се представят оформени декларации и сертификати за произход на приеманите ОЧЦМ. Практиката е периодично изпращане на документите към счетоводството на дружеството.
Количествата на постъпващите отпадъци се определят с калибрирани измервателни устройства.
Дейности с ИУМПС:
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.) се констатира:
● за всяко прието на обекта ИУМПС се издава удостоверение за разкомплектуването му;
● на площадката, дружеството разполага с калибрирана везна за измерване количествата на постъпващите ИУМПС;
● на обекта не се разполага с компютърна информационна система;
● основата на частта от площадката, върху която се съхраняват ИУМПС е с непропусклива повърхност и с изградена система за улавяне на води, включително площадковите води, която не обхваща района, в който бетонираната повърхност преминава в чакъл.
Дейности с НУБА:
Площадката е обозначена с табели, съдържащи надписите изисквани по Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г.). Негодни акумулатори се събират в пластмасови палети, разположени върху непропускливо и корозоустойчиво покритие. При проверката се констатира разминаване в количествата оловни акумулатори налични на площадката и тези вписани във водените на площадката отчетни книги за отпадъци.
Дейности с ИУЕЕО:
ИУЕЕО се съхранява под навес върху непропусклива основа. Участъкът за ИУЕЕО попада на територията обхваната от системата за улавяне на площадковите, включително дъждовни води, които се насочват към каломаслоуловител. Разполага се с везна за измерване на приеманото и предавано ИУЕЕО.

На обекта се представят заверени от РИОСВ-Благоевград отчетни книги за отпадъци, които се водят с пропуски спрямо изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.).

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

„ВЕДА МЕТАЛ" ЕООД притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-255-0/02.04.2013 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор "Отпадъци"

1. Територията на цялата площадка да бъде обхваната от системата за улавяне на площадковите води. Срок: 30.06.2015 г. Отг.: Управител
2. Да се въведе на площадката информационната система изисквана по чл. 22, ал. 1 от Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.). Срок: 02.03.2015 г. Отг.: Управител
Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и да се уведоми РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 02.03.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Имайки предвид липсата на документи на площадката, от дружеството е изискано да представи допълнителна информация в срок до 16.02.2015 г.
За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.