Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„АКЦЕНТ-МАКС“ ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „АКЦЕНТ-МАКС" ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 8/20.01.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 27.01.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект на „АКЦЕНТ-МАКС" ООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, местност „Мочура", УПИ V, кв. 280. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.
Обекта е център за разкомплектоване на ИУМПС и включва:
● участък за приемане и съхраняване на ИУМПС;
● участък за разкомплектоване на ИУМПС;
● места за съхраняване на отпадъците, генерирани при разкомплектоване на ИУМПС;
● съоръжение за третиране на води, включително дъждовни.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които й въздействат, беше съставен Констативен протокол № 5-14/27.01.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-253-0/19.03.2013 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Разрешителното е за дейности обозначени съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) за излезли от употреба превозни средства.
За отпадъците, които се генерират от разкомплектоването на ИУМПС има заверени работни листове.
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.) се констатира:
● за всяко прието на обекта ИУМПС се издава удостоверение за разкомплектуването му;
● дружеството има сключен писмен договор за ползване на везна за определяне на тонажа на постъпващите ИУМПС;
● на обекта не се разполага с компютърна информационна система за отчитане и контрол на издадените удостоверения, както и поддържане на информация за входящите и налични количества ИУМПС, за изходящите и налични количества компоненти и материали, получени от разкомплектоването;
● при предаване на компоненти за повторна употреба не се попълва декларацията по чл. 25 от Наредбата;
● основата на частта от площадката, върху която се съхраняват ИУМПС е с непропусклива повърхност и с изградена система за улавяне на води, включително дъждовните. Системата не обхваща района, в който бетонираната повърхност преминава в чакъл.
При проверката на обекта се представя отчетна книги за отпадъци. Представят се и годишни отчети за отпадъците за календарната 2013 г., които в срок са изпратени до Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София. Видно от документите, отпадъци генерирани от дейността на дружеството не са предавани от 2012 г. за транспортиране или последващо третиране.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

„АКЦЕНТ-МАКС" ООД притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-253-0/19.03.2013 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор "Отпадъци"

1. Да бъдат обновени съдовете и обозначенията за отпадъците съхранявани в тях, по код съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Срок: 02.03.2015 г. Отг.: Управител
2. Да се обнови обваловката около съдовете за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.
Срок: 02.03.2015 г. Отг.: Управител
3. Да се осигури на площадката информационната система изисквана по чл. 22, ал. 1 от Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.). Срок: 02.03.2015 г. Отг.: Управител
4. Към удостоверението за дерегистрация да се прилага документ за извършеното замерване на теглото на приеманото ИУМПС. Срок: 02.03.2015 г. Отг.: Управител
5. Територията на цялата площадка да бъде обхваната от системата за улавяне на дъждовните води. Срок: 30.06.2015 г. Отг.: Управител
6. Наличните на площадката отпадъци да бъдат предадени за транспортиране/последващо третиране на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО. Срок: 30.06.2015 г. Отг.: Управител

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и да се уведоми РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 02.03.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.