Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Ламкор 2“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Ламкор 2" ООД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 11/20.01.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 28.01.2015 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка „Ламкор 2" ООД, гр. Благоевград, находяща се в землището на с. Мурсалево, общ. Кочериново, обл. Кюстендил. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството производство на фурнир и ламели за подматрачни рамки от широколистна дървесина. Производственият процес се извършва в следните цехове:
- Цех № 1 – цех за производство на фурнир и ламели, цех за дообработка на готова продукция и парилни камери;
- Цех № 2 – цех за производство на фурнир и сушилни;
- 3 броя котли за изгаряне на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на фурнир и ламели за подматрачни рамки от широколистна дървесина, като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в землището на с. Мурсалево, общ. Кочериново, обл. Кюстендил.
По време на извършването на текущия контрол на обекта беше съставен Констативен протокол № 3-13/28.01.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

За обекта, дружеството е провело процедура по класификация на отпадъците образувани от дейността му, като притежава заверени работни листове с кодове: 030101; 030105; 100101; 120101; 130205; 160103; 191202; 200301 и 200304. При проверката е установено, че от дейността на обекта се образува отпадък с код 150102 – пластмасови опаковки от входяща продукция и 150110* - опаковки, замърсени с опасни вещества. За същите дружеството не притежава заверени работни листове за класификация по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците ( ДВ, бр. 66/2014 г. ).
За дейността по оползотворяване на част от дървесните отпадъци на обекта, дружеството притежава регистрационен документ за третиране на отпадъци. Останалата част се предават въз основа на писмен договор на „Албрек" ЕООД, с. Мурсалево, общ. Кочериново. През 2014 г. са предавани метални отпадъци на „Ровотел стийл" ООД, гр. Нови Искър, общ. Столична. Отпадъците образувани от дейността на обекта се съхраняват на обособени за целта места и/или съдове.
На обекта се водят отчетни книги по приложение №1 и по приложение № 4 от Наредба №2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци. Съгласно параграф 10 от Наредба № 1 от 08. 06. 2014 г., същите се водят до приключването им.
Дружеството се явява задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците. При проверката се представят вътрешнофирмена спецификация за 2014 г. и за 2015 г. и месечна справка – декларация за 2014 г. За същите то заплаща дължимата продуктова такса „опаковки" към ПУДООС.

3.2 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.). При проверката е установено, че в производствената си дейност дружеството употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси а именно – амониев нитрат, карбамит и минерални смазочни масла. За химикалите, които се използват на обекта са налични информационни листове за безопасност (ИЛБ). Същите отговарят на изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО)1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 – CLP. Изброените химикали се съхраняват в производствените помещения, с изключение на минералното масло, което се съхранява на открито под навес. Съхранението на амониевия нитрат и карбамит към момента на проверката не отговаря на изискванията за съхранение, отбелязани в информационните листове за безопасност и на изискванията на чл. 6 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасните химични вещества и смеси. При проверката е установено, че дружеството не е изготвило документите, свързани с организацията на съхранението на химикалите на обекта, а именно: документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от горецитираната наредба и оценката по чл. 9 от нея.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1 Фактор "Отпадъци"
1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Срок: 27.02.2015 г. Отг.: Управител

4.2 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

1. Да бъде обособено помещение за съхранение на употребяваните на обекта химикали, което да бъде организирано в съответствие с изискванията за съхранение посочени в ИЛБ и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасните химични вещества и смеси. За изпълнението на предписанието РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 28.03.2015 г. Отг.: Управител

2. Да бъдат изготвени документите чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 към Наредба за реда и начина за съхранение на опасните химични вещества и смеси, както и оценката за безопасност на обекта, съгласно чл. 9 от нея. Копие от документите да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград. Срок: 28.03.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.