Съдържание

Посетители

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ВЛК ПЛАСТ“ ЕООД – гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ВЛК ПЛАСТ" ЕООД – гр. Сандански

На основание Заповед № 15/22.01.2015 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 29.01.2015 год. беше извършена проверка на място на обект "ВЛК пласт" ЕООД, находящ се в гр. Сандански, промишлена зона „Соколовец". Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Управление на отпадъците" и „Опасни химични вещества", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
- екструдери – 5 бр.;
- мелница за раздробяване на отпадъчен материал;
- машина за флексопечат;
- места и складове за съхранение на генерираните отпадъци,
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Дружеството произвежда полиетиленови чували и торби, рециклира пластмасови опаковки (полиетилен).

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 02-08/29.01.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ), и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на химични смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006. В своята производствена дейност употребява следните химични вещества и смеси: полиетилен ниска плътност, флексопечатни и ротогравюрни мастила и лакове в различни цветове, изопропилов алкохол и Nat Sil extra – адхезив- аерозол.
Има организиран склад за съхранение на опасните химични вещества и смеси. Склада е с ограничен достъп.
Дружеството е изготвило оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, необходимите заповеди и инструкции, които се изискват съгласно Наредба за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.) и Заповед РД 12-288/2012 г. на министъра на околната среда и водите. В същата са предвидени коригиращи действия, които при проверката е установено, че са осъществени.

3.2. Фактор "Управление на отпадъците"

За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за отпадъци с кодове: 150101, 150202, 150203, 150110, 191201,191212, 200120, 200301 и 070213.
При проверката се установи:
За отпадъците, образувани от дейността на обекта има обособени места за съхранение. От предходната проверка до момента дружеството не е извършвало събиране на опаковки от външни лица и не е извършвало третиране на такива. Също така не са предавани отпадъци за последващо третиране от обекта.
Към момента на проверката се извършва производство на полиетиленови торби и чували от свеж и вторичен гранулат, закупени от фирми от Република България. На обекта се водят два броя отчетни книги – един брой по Приложение № 1 и един брой по Приложение № 4. Същите се водят редовно.
При проверката се установи, че от дейността на дружеството се образува отпадък с код 150102 – пластмасови опаковки (от гранулата), за който до момента не е извършена класификация.
Битовият отпадък се предава на основание сключен договор със „Стройкомтранс" ЕООД. Дружеството притежава доклад за основно охарактеризиране на отпадък с код 191212.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. В оценката на съхранение на опасни химични вещества и смеси на дружеството да бъде отразена извършената коригираща дейност под формата на следваща версия на документа. Да се уведоми с писмо РИОСВ Благоевград за извършената корекция. Срок: 20.02.2015 г., Отг.: Управителя
4.2. Да се представят в РИОСВ Благоевград необходимите документи по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците ( ДВ, бр.66/2014 г.) за отпадък с код 150102.  Срок: 28.02.2015 г., Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи
При неизпълнение на направените предписание ще бъдат предприети административно наказателни мерки.