Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„КОЛОРАТЕКС“ ЕООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КОЛОРАТЕКС" ЕООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

На основание Заповед №7/15.01.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.01.2015 г. беше извършена проверка на място на обект "Багрилно – апретурен цех", собственост на "Колоратекс" ЕООД, с. Копривлен, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, м. Левадуле.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основната дейност на дружеството е пране и багрене на готова продукция от текстил.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- Цех „Багрилен";
- Цех „Апретура";
- Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ);
- Помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 1-09/21.01.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание Заповед № 7/21.01.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
Употребяваните на обекта химикали свързани с багренето и прането се съхраняват в специално обособено за целта помещение с ограничен достъп, в което е осигурена вентилация и клетки за разделно съхранение на химикалите. Отделно в едно от работните помещения се съхранява натриевата основа. Химикалите употребявани в ПСОВ се съхраняват в специално обособено за целта помещение на площадката на пречиствателната станция. От края на месец декември 2013 г. дружеството използва за технологични нужди газ метан.
Всички опасни химични вещества и смеси се съхраняват в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в информационните листове за безопасност на химикалите.
За употребяваните на обекта химикали, с изключение на метана и на флокуланта, дружеството притежава информационни листове за безопасност, които обаче, не са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент ( ЕО ) 1907/2006 – REACH и в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP.
Дружеството е изготвило и представя при проверката документация, съответстваща на изискваната в чл. 4, т.7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, както и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от нея. В оценката, обаче не е отразено наличието на обекта на газ метан и на флокуланта необходим за нуждите на ПСОВ.
.
3.2. Фактор „Отпадъци"
За обекта, дружеството е провело процедура по класификация на отпадъците образувани от дейността му, за които притежава заверени работни листове с кодове:
- 040219 – утайки от пречистване на отпадни води;
- 040299 – боядисани парченца плат от мостри на клиента;
- 150101 – хартиени и картонени опаковки от входяща продукция;
- 150102 - хартиени и картонени опаковки от входяща продукция;
- 150110 – опаковки замърсени с опасни вещества;
- 200121 – луминисцентни лампи;
- 200301 – смесени битови отпадъци от персонала.
При проверката се установи, че от дейността на обекта се образува отпадък с код 150202* - парцали и части от кашони замърсени с бои. За същия дружеството не притежава заверен работен лист за класификация по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците ( Дв, бр. 66/2014 г. ).
Отпадъците образувани от дейността на обекта се съхраняват на обособени за целта места и/или съдове обозначени с кода и наименованието на отпадъка. До момента на проверката от дейността не е образуван отпадък с код - 040219 – утайки от пречистване на отпадни води.
На обекта се водят 2 броя отчетни книги по приложение №1 от Наредба №2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци. Съгласно параграф 10 от Наредба №1 от 08. 06. 2014 г., същите се водят до приключването им.
При проверката се установи, че част от опасните опаковки се връщат на доставчика на химикали, за което обаче не се предоставят документи.
През 2014 г. въз основа на писмен договор са предавани отпадъци с кодове 150101 и 150102.
Дружеството е доставчик на опаковани стоки от Гърция за собствената си дейност. За същите то заплаща дължимата продуктова такса „опаковки" към ПУДООС. При проверката се представят вътрешнофирмена спецификация за 2014 г. и за 2015 г. и месечна справка – декларация за 2014 г.

3.3 Компонент „Води"
Дружеството е абонат на „В и К" ЕООД, гр. Благоевград въз основа на писмен договор, сключен по реда на Наредба №7/2001 г. Договорът за отвеждане на производствените отпадъчни води е от 12. 04. 2013 г. Съгласно чл. 8, ал. 1 от цитирания договор, дружеството има задължение да осъществява собствен мониторинг на заустваните в канализационната мрежа отпадъчни води, с честота на пробовземане – шест месеца. Във връзка с преустрояването на котела на газ е необходимо да бъде актуализиран договора с „В и К" ЕООД, гр. Благоевград.
За 2014 г. дружеството е извършило определените в договора собствени измервания на отпадъчните води. В РИОСВ – Благоевград е представен протокол с резултати от извършен емисионен контрол за първото полугодие на 2014 г. Има отклонение от максимално допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води изпускани в канализационната мрежа по един от показателите за контрол. За второто полугодие на 2014 г., също е извършен анализ, като протокола от изпитване се предоставя в момента на проверката. От него се вижда, че няма отклонение от емисионните норми. Пробовземането и изпитването на отпадъчните води е извършено от акредитирана лаборатория към ИАОС – София, РЛ – Благоевград.
За 2015 г. все още не са предприети необходимите действия за изпълнение на мониторинга на отпадъчните води. ПСОВ е в добро състояние. В нея постъпват минимални количества отпадни води за перчистване.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
1. За всички употребявани на обекта химикали да бъдат изискани от техните доставчици актуални информационни листове за безопасност, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент ( ЕО ) 1907/2006 - REACH и в съответствие е изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 - CLP. За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 15. 03. 2015 г. Отг.: Управителя
2. Да бъде актуализирана оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, като в нея бъде отразено наличието на новите химикали на обекта. За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 15. 03. 2015 г. Отг.: Управителя

4.2. Фактор „Отпадъци"
1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по чл. 7, ал. 2 от Наредба №2 за класификация на отпадъците ( Дв, бр. 66/2014 г. ), за отпадък с код 150202*. Срок: 28. 02. 2015 г. Отг.: Управителя

2. Да се представи в РИОСВ – Благоевград документ удостоверяващ връщането на празните опаковки от химикали на техния доставчик. Срок: 28. 02. 2015 г. Отг.: Управителя
4.3. Компонент „Води
1. Да се актуализира договора с „В и К" ЕООД, гр. Благоевград, като копие от него се представи в РИОСВ – Благоевград и в БДЗБР – Благоевград. Срок: 28. 02. 2015 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството са дадени предписания със срок за тяхното изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.