Съдържание

Посетители

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр.Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект „Производствена база за месни и млечни продукти гр. Кочериново“, стопанисван от “ Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр.Благоевград

На основание Заповед № 422/23.11.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.12.2015 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта по документи и на място.

1. Цел на проверката.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
-кланица;
-цех за производство на месни продукти ;
-цех производство на млечни продукти;
-кравеферма /до 100 бр. животни;
-складови помещения за съхранение на химични вещества и препарати / 3 бр./;
-депо за оборски тор /торище/;
-замърсени и / или нарушени площи извън границите на обекта;
-площадкова канализация за отпадъчни води, локални пречиствателни съоръжения и точка на заустване.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

На производствената площадка се извършват дейности свързани с отглеждане на животни /едър рогат добитък до 100 бр/, клане на животни, производство на месни и млечни продукти, без промяна в технологията и количествата готова продукция спрямо предходни години. Не е завършен и въведен в експлоатация, строежа за разширение на млекопреработвателното предприятие
За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 41-03/03.12.2015 г. с отразени констатации по компоненти на околната среда и фактори които й влияят, както следва:

3.1. Компонент “Земи и почви”.

Обектът функционира на производствена площадка-урбанизиран терен с площ около 11 дка в бивш стопански двор на гр. Кочериново.
Влиянието на обекта върху почвите се изразява най вече с начина и мястото на депониране на оборския тор от животновъдната ферма. Продължава извозването и депонирането на тора на обособена торова площадка на площ около 1 дка в земеделски земи в землището на гр. Кочериново в посока с. Пороминово. В изпълнение на наше предписание от предходна проверка е иззета част от оборския тор, но все още продължава да се ползва торовата площадка.
По информация на управителя на дружеството, предстои промяна в местоположението на фермата за животни, технологията на отглеждане и третиране на оборския тор.

3.2 Компонент “Води”

Проверката е извършена във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43740011/27.07.2015 г. Отпадъчните води се формират от дейността на трите производствени обекта-Кланица с месопреработка, Млекопреработка и Кравеферма, както и битово фекални и дъждовни води. След пречистване в локални пречиствателни съоръжения-три броя мазниноуловители и торова яма, същите се заустват в дере, десен приток на р. Рилска.
С изх. № МИ-01-165/25.08.2015 г. на директора на БД“ЗБР“ Благоевград е съгласуван план за собствен мониторинг на заустваните отпъдъчни води. Извършено е изследване на отпадъчните води, във връзка с изпълнение на собствения мониторинг. По време на проверката са представени протоколи от изпитване с №№ 2015/6900 от 08.10.2015 г. и 2015/6900А от 08.10.2015 г. по описа на акредитирана лаборатория „Еколаб“ към „Диал“ ООД гр. София. Пробата за изпитване е предоставена от клиента, с което е нарушено условие от разрешителното за заустване, според което и пробовземането се извършва от акредитирана лаборатория.
По време на проверката е взета проба от отпадъчните води след трите пречиствателни съоръжения, преди заустване в дере, за физико химичен анализ с Протокол за вземане на проба от води № 639/03.12.2015 г.
Резултатите от проведеното изпитване показват, че не се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) определени в разрешителното за заустване по показатели-Неразтворени вещества, БПК5, ХПК, Мазнини, Общ фосфор и Общ азот. За нарушението, предстои съставяне на акт за административно нарушение.

3.3 Компонент „Атмосферен въздух“

I. Организирани източници от горивни процеси
Дружеството експлоатира парен котел тип 1000/8 с топлинна мощност 708 kW, на твърдо гориво.
С писмо вх. № 2258/09.07.2014 г.в РИОСВ Благоевград, е представен доклад от проведени през 2014 г. собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества , изпускани в атмосферния въздух от котела. Резултатите от измерванията не показват превишения на нормите за допустими емисии (НДЕ), съгласно Приложение № 7 към чл. 21 ал. 1 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.) Измерванията са валидни за 2014 и 2015 г.
II. На производствената база за месни и млечни продукти в гр. Кочериново, се експлоатират общо 10 бр. хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове и озонразрушаващи вещества. На контрол, съгласно Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г., относно вещества, които нарушават озоновия слой, подлежи 1 брой хладилна инсталация със съдържание на 8 кг R 22,инсталирана в цех “Млекопреработка“. Останалите 9 бр. хладилни и климатични инсталации, подлежат на контрол, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове, изразено в тонове СО2.
При проверката са представени 10 бр. досиета на системите в които са отразени необходимия брой проверки за течове, с което са спазени изискванията за периодичност, съгласно чл. 4 параграф 3 от Регламент № 517/2014 г. Проверките за течове са извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност- издаден от Българската браншова камара по мащиностроене /ББКМ/.
С вх.№ 490/12.02.2014 г. е внесен в РИОСВ Благоевград, годишен отчет за 2014 г. за хладилните и климатични инсталации.

3.4 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС /ДВ бр.10 от 2000 г. посл. изм. ДВ бр.84/2012 г./ както и във връзка с дадено предписание с КП № 67-11/27.08.2013 г. част „ОХВ“.
Даденото предписание с КП № 57-03820.11.2014 г. за отстраняване на пропуски в оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, е изпълнено в указания срок.
Употребяваните химикали се съхраняват в три специално обособени за целта помещения-помещение за съхранение на натриева основа, помещение за съхранение на дезинфекационни и миещи препарати в участък „Мандра“ и помещение за съхранение на дезинфекационни и миещи препарати в участък „Месопреработка“. Тези помещения са организирани в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в информационните листове за безопасност на химикалите съхранявани в тях и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси /обн. ДВ бр. 43 от 2011 г./
Дружеството притежава информационни листове за безопасност за всички употребявани химикали.
В оценката за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси, са предвидени коригиращи действия, които до извърщване на проверката не са изпълнени, а именно поставяне на вентилатори в две от складовите помещения. Има уверение, че същите ще се изпълнят през 2016 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Компонент “Почви”

  1. Да се почисти обособената торова площадка от депонирания оборски тор /находяща се в близост до пътя за с. Пороминово/. Да се преустанови практиката по депониране на оборски тор на посоченото място. Срок- 03.06.2016 г. Отговорник-управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирано нарушение по компонент „Води“ са предприети действия за образуване на административно наказателно производство. По компонент „ Почви“ е дадено предписание.